Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής [ESS-25]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής (Experience of Shame Scale [ESS-25])  κατασκευάστηκε το 2002 από τους Andrews, Qian και Valentine.

Στόχος  Kλίμακας

Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής κατασκευάστηκε με σκοπό την αξιολόγηση της εσωτερικής ντροπής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η προβλεπτική ισχύς της συνέντευξης για την αξιολόγηση της ντροπής έγκειται στη μέθοδο καθ’ αυτή, ή στην αντίληψη για την ντροπή και τις ευθείς ερωτήσεις που έχει αυτή η μέθοδος.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής περιλαμβάνει συνολικά 25 ερωτήσεις που απαντώνται σε μια 4-βαθμια κλίμακα τύπου Likert η οποία υποδηλώνει τη συχνότητα με την οποία το άτομο έχει βιώσει αυτό που περιγράφει η κάθε πρόταση, εντός του περασμένου έτους (όπου 1= καθόλου έως 4= πάρα πολύ). Η κλίμακα εκτιμά τρεις διαφορετικούς τύπους ντροπής, τη χαρακτηρολογική ντροπή, τη συμπεριφορική ντροπή και τη σωματική ντροπή. Κάθε μία από αυτές αναφέρεται  σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι συνήθειες του ατόμου, οι λανθασμένες πράξεις του ή η εικόνα του σώματός του. Συνολικά καλύπτονται 8 θέματα που αφορούν το συναίσθημα της ντροπής, καθένα από τα οποία έχει ένα βιωματικό, ένα γνωστικό και ένα συμπεριφορικό στοιχείο.

Στατιστική Aνάλυση

Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής εξάγει μια συνολική βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τις απαντήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες σε μία κλίμακα Likert από το 1 έως το 4. Η συνολική αυτή βαθμολογία κυμαίνεται από το 25 έως το 100 και δεν αντιστρέφεται καμία πρόταση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης Cronbach’s Alpha ως προς το συνολικό ESS είναι 0,92, δηλαδή μια πολύ καλή τιμή σε επίπεδα εσωτερικής συνέπειας άρα φαίνεται πως η κλίμακα είναι αξιόπιστη. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και ξεχωριστά για τον κάθε τύπο ντροπής (χαρηκτολογικό, συμπεριφορικό, σωματικό) παίρνουμε τα αντίστοιχα Cronbach’s alphas (0,90, 0,87 & 0,86). Η κλίμακα έχει μεταφραστει και σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Gouva και τους συνεργάτες. Στο ελληνικό δείγμα, το συνολικό ESS έδειξε σε πολύ καλά επίπεδα εσωτερική συνέπειας (Cronbach’s Alpha είναι 0,93Ειδικότερα, για το κάθε τύπο ντροπής (χαρηκτολογικό, συμπεριφορικό, σωματικό) παίρνουμε τα αντίστοιχα Cronbach’s alphas (0,88, 0,89 & 0,84).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Andrews, B., Qian, M., και Valentine, J. D.

Ελληνική Προσαρμογή: Gouva M. και συνεργάτες

Andrews, B., Qian, M., & Valentine, J. D. (2002). Predicting depressive symptoms with a new measure of shame: The Experience of Shame Scale. British Journal of Clinical Psychology41(1), 29-42.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα