Βιώματα στις Κοντινές Σχέσεις [ECR-36]

 

 

Συγγραφείς

 

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο τη διερεύνηση της ενήλικης προσκόλλησης με βάση το μοντέλο των δύο διαστάσεων, συγκεκριμένα της διάστασης της αποφυγής και της διάστασης του άγχους.

 

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 36 προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις προέκυψαν από την ανάλυση των παραγόντων που περιλαμβάνονται σε σχεδόν όλα τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που εξετάζουν την ενήλικη προσκόλληση. Συγκεκριμένα, αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται στην αποφυγή, που σημαίνει την έλλειψη άνεσης στην κοντινότητα και την εξάρτηση από τους άλλους, καθώς και στο άγχος, που περιλαμβάνει τον φόβο εγκατάλειψης.

 

Δείγμα

Η προσαρμογή βασίστηκε σε μια ομάδα από 120 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Ο ερωτώμενος εκφράζει τον βαθμό συμφωνίας του με κάθε πρόταση σε μια κλίμακα από 1 έως 7, όπου το 1 σημαίνει απόλυτη διαφωνία και το 7 απόλυτη συμφωνία. Για τη διάσταση της αποφυγής, υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών για τις προτάσεις 1, 3 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 5, 7, 9, 11, 13, 15 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 17, 19 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 21, 23, 25 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 27 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 29 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 31 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 33 (αντίστροφη βαθμολόγηση), 35 (αντίστροφη βαθμολόγηση).

Για τη διάσταση του άγχους, υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών για τις προτάσεις 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Στις προτάσεις με το σύμβολο (Α), η βαθμολόγηση γίνεται αντίστροφα, δηλαδή το 1 αντιστοιχεί στο 7 και αντίστροφα.

 

Εγκυρότητα

Δεδομένου ότι η ερώτηση είναι αρκετά τεχνική, παρακαλώ προσδιορίστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους “υποκλίμακες αποφυγής” και “κλίμακες που μετρούν συναφείς έννοιες”. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένες κλίμακες ή μετρήσεις που σχετίζονται με το άγχος ή τις ψυχολογικές διαταραχές; Αυτό θα με βοηθούσε να παρέχω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτησή σας.

 

Αξιοπιστία

Τα στοιχεία που παρέχετε αφορούν την αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου και περιγράφουν τα αποτελέσματα για δύο υποκλίμακες, την υποκλίμακα της αποφυγής και την υποκλίμακα του άγχους. Αναφέρετε ότι η αξιοπιστία για την υποκλίμακα της αποφυγής, με τον δείκτη Cronbach’s α, είναι 0,94, ενώ για την υποκλίμακα του άγχους είναι 0,91. Επίσης, παρατηρείτε ότι οι δύο υποκλίμακες φαίνεται να είναι σχεδόν ανεξάρτητες μεταξύ τους, καθώς ο συντελεστής συσχέτισης (r) είναι 0,11.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο, καθώς οι δείκτες Cronbach’s α για τις υποκλίμακες είναι υψηλοί, υπερβαίνοντας συνήθως το κατώτατο όριο αξιοπιστίας των 0,70. Επιπλέον, η χαμηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο υποκλιμάκων υποδεικνύει ότι αυτά μπορεί να μετρούν διαφορετικές πτυχές ή διαστάσεις της ερευνητικής σας μελέτης.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview.

In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: The Guilford Press.