Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις [ECR-R-36]

 

 

Συγγραφείς

R. C. Fraley, N. G. Waller και K. A. Brennan (Προσαρμογή: Μ Τσαγκαράκης, Κ. Καφέτσιος και Α. Σταλίκας).

Σκοπός

Η κλίμακα έχει ως στόχο να αξιολογήσει τον ενήλικο δεσμό (adult attachment) με βάση το μοντέλο των δύο διαστάσεων, που περιλαμβάνουν την αποφυγή και το άγχος/εμμονή.

 

Σύντομη περιγραφή

Η εν λόγω κλίμακα αποτελεί μια αναθεώρηση του Experiences in Close Relationships (Brennan et al., 1998). Παρόμοια με την προηγούμενη έκδοση, αποτελείται από 36 προτάσεις που εστιάζουν στις ερωτικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του γάμου. Η κλίμακα διαθέτει δύο υποκλίμακες, καθεμία με 18 προτάσεις, οι οποίες αναλύουν τις δύο διαστάσεις (αποφυγή και άγχος/εμμονή) της ενήλικης προσκόλλησης. Με βάση αυτές τις διαστάσεις, οι ερωτευμένοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους δεσμού (attachment styles).

 

Δείγμα

Η κλίμακα προσαρμόστηκε σε ένα δείγμα 282 φοιτητών (αστικού και ημιαστικού χαρακτήρα) με μέση ηλικία 21 ετών, όπου το 75% αποτελούν γυναίκες. Η μετάφραση της κλίμακας ελέγχθηκε σε ένα δείγμα 35 διγλωσσικών φοιτητών. Οι συσχετίσεις μεταξύ των βαθμολογιών στην αγγλική και ελληνική κλίμακα ήταν r=0,90 για την υποκλίμακα της αποφυγής και r=0,83 για την υποκλίμακα του άγχους/εμμονής.

 

Τρόπος Βαθμολόγησης

Ο συμμετέχοντας αναφέρει το βαθμό συμφωνίας του με κάθε μία από τις 36 προτάσεις, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα επτά διαβαθμίσεων (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συμφωνώ απόλυτα). Οι προτάσεις με μονούς αριθμούς αποτελούν την υποκλίμακα της αποφυγής, με τις προτάσεις 3, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 να έχουν αντίστροφη κωδικοποίηση. Οι προτάσεις με ζυγούς αριθμούς αποτελούν την υποκλίμακα άγχους/εμμονής, με τις προτάσεις 18 και 22 να έχουν αντίστροφη κωδικοποίηση. Ο μέσος όρος σε κάθε υποκλίμακα αντιστοιχεί στη βαθμολογία του συμμετέχοντα στις δύο διαστάσεις του ενήλικου δεσμού.

 

Εγκυρότητα

Η κλίμακα συνδέεται με άλλες κλίμακες διαπροσωπικών σχέσεων, όπως το Ερωτηματολόγιο Σχέσεων, με αναμενόμενους θεωρητικούς τρόπους. Μια σύγκριση μεταξύ του Ερωτηματολογίου Σχέσεων και των δύο διαστάσεων της Αναθεωρημένης Κλίμακας Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις έδειξε ότι ο φοβικός και απορριπτικός τύπος εμφανίζει στατιστικά σημαντική ανύψωση στη διάσταση της αποφυγής, ενώ ο φοβικός και έμμονος τύπος εμφανίζει στατιστικά σημαντική ανύψωση στη διάσταση του άγχους/εμμονής. Επιπλέον, οι δύο υποκλίμακες της Αναθεωρημένης Κλίμακας Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις συσχετίζονται διαφορετικά και με τους πέντε παράγοντες προσωπικότητας του ΤΕΧΑΠ, με βάση τις θεωρητικές προσδοκίες. Η παραγοντική ανάλυση των 36 ερωτήσεων δείχνει ότι καθεμία έχει φορτίσεις άνω του 0,35 στον αναμενόμενο παράγοντα, ενώ καμία δεν έχει φορτίσεις άνω του 0,25 στον άλλο παράγοντα. Επιπλέον, οι δύο παράγοντες εμφανίζουν συσχέτιση (r=0,35).

 

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, με δείκτη Cronbach’s α, είναι 0,91 τόσο για την υποκλίμακα αποφυγής όσο και για την υποκλίμακα άγχου/εμμονής. Επιπλέον, η αξιοπιστία ελέγχθηκε με τη μέθοδο της επαναληπτικής μέτρησης μετά από δύο εβδομάδες σε ένα δείγμα 40 φοιτητών. Και οι δύο κλίμακες παρουσίασαν υψηλά ποσοστά συσχέτισης, με r=0,85 για την κλίμακα αποφυγής και r=0,88 για την κλίμακα άγχους/εμμονής.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365.

Tsagarakis, M., Kafetsios, K., & Stalikas, A. (2007). Reliability and validity of the Greek version of the Revised Experiences in Close Relationships (ECR-R) measure of adult attachment. European Journal of Psychological Assessment, 23, 47-55