Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις [ECR-R-36]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις ( Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36])  κατασκευάστηκε από τους Fraley, Waller  και Brennan το 2000 και αποσκοπεί στη μέτρηση του ενήλικου δεσμού με βάση το μοντέλο των δύο διαστάσεων (αποφυγής και άγχους/εμμονής).

Στόχος Kλίμακας

Η Aναθεωρημένη Kλίμακα Bιωμάτων στις Kοντινές Σχέσεις  είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς για τη μελέτη της ενήλικης προσκόλλησης μέσα από δύο διαστάσεις: την αποφυγή προσκόλλησης  και το άγχος προσκόλλησης. Η αποφυγή προσκόλλησης εξετάζει τη δυσφορία αναφορικά με την εγγύτητα και την εξάρτηση από τους άλλους, ενώ το άγχος προσκόλλησης το φόβο της απόρριψης και της εγκατάλειψης.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα αποτελείται από 36 προτάσεις οι οποίες αφορούν τις ερωτικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένου του γάμου. Η κλίμακα περιλαμβάνει δυο υποκλίμακες οι οποίες αξιολογούν τις δυο διαστάσεις  (αποφυγή και άγχος/εμμονή) μέσω 18 προτάσεων η καθεμία. Με βάση τις δυο αυτές διαστάσεις οι συμμετέχοντες μπορούν να καταταχθούν σε τέσσερεις τύπους δεσμού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σημειώσουν το βαθμό στον οποίο κάθε διαπίστωση ανακλά συνολικά την εμπειρία τους στο πλαίσιο των ρομαντικών σχέσεων σε μια κλίμακα τύπου Likert επτά διαβαθμίσεων από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Aνάλυση

Η Κλίμακα εξάγει  βαθμολογία του ερωτώμενου στις δύο διαστάσεις του ενήλικου δεσμού μέσω του μέσου όρου σε κάθε υποκλίμακα. Οι προτάσεις με μονούς αριθμούς αποτελούν την υποκλίμακα της αποφυγής. Από αυτές, οι προτάσεις 3, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35  έχουν αντίστροφη κωδικοποίηση. Από την άλλη οι προτάσεις με ζυγούς αριθμούς αποτελούν την υποκλίμακα άγχους/εμμονής. Από αυτές οι προτάσεις 18 και 22 έχουν αντίστροφη κωδικοποίηση. Από το συνδυασμό των βαθμολογιών στις δύο διαστάσεις μπορούν να προκύψουν τέσσερις τύποι προσκόλλησης: ο ασφαλής στον οποίο παρατηρείται χαμηλή αποφευκτικότητα και χαμηλό άγχος, ο υπερενασχολούμενος στον οποίο παρατηρείται χαμηλή αποφευκτικότητα, υψηλό άγχος, ο απορριπτικός στον οποίο παρατηρείται υψηλή αποφευκτικότητα, χαμηλό άγχος και ο φοβισμένος όπου παρατηρείται  υψηλή αποφευκτικότητα, υψηλό άγχος.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα συσχετίζεται με άλλες κλίμακες διαπροσωπικών σχέσεων με θεωρητικά ανανεωμένους τρόπου. Η παραγοντική ανάλυση των 36 ερωτήσεων έδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις είχαν φορτίσεις πάνω από 0,35 στον παράγοντα που αναμενόταν και ότι καμία δεν είχε φορτίσεις πάνω από το 0,25 στον άλλον παράγοντα. Οι δυο παράγοντες ήταν  συσχετισμένοι (r=0,35).  Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για την υποκλίμακα αποφυγής είναι 0,91 και για την κλίμακα άγχους/εμμονής είναι 0,91.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Fraley R.C, Waller N.G  και Brennan K. A

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Τσαγκαράκης  Μ., Καφέτσιος Κ. και Σταλίκας Α.

Sibley, C. G., & Liu, J. H. (2004). Short-term temporal stability and factor structure of the revised experiences in close relationships (ECR-R) measure of adult attachment. Personality and individual differences36(4), 969-975.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Συμβουλευτική ψυχολογία