Ευρωπαϊκός Δείκτης Σοβαρότητας της Εξάρτησης Προσαρμογής Πενταετούς Επανεξέτασης (ΕΔΣΕΠΠΕ)

EuropASI Follow-up (EASIF)

 

Σκοπός δείκτη

Στόχος είναι η καταγραφή του κατά πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπηρεσίες θεραπείας σε χρήστες ουσιών (π.χ. αλκοόλ, ναρκωτικά).

Ανάλυση δείκτη

Το EuropASI Follow-up (EASIF) είναι ένα εργαλείο προσαρμοσμένο από το Αμερικανικό ASI και EuropASI, το οποίο χρησιμοποιείται από την ερευνητική ομάδα για το πρόγραμμα «Αποτίμηση των Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ»  . Το Αμερικανικό ASI κατασκευάστηκε το 1980 από τον McLellan et al., ενώ η προσαρμογή έγινε το 1990 από τον Foreman και τους συνεργάτες του.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα από άτομα που είχαν κάνει εισαγωγή σε μονάδες θεραπείας πέντε χρόνια πριν την πραγματοποίησης της. Η χρήση του αποτυπώνει τον αντίκτυπο που είχε η χρήση ουσιών και αλκοόλ σε διάφορους τομείς της ζωής των εξαρτημένων όπως είναι η κατάσταση της υγείας του, η σχέση του με τον νόμο αλλά και τα οικογενειακά, κοινωνικά και ψυχολογικά πλαίσια στα οποία κινούνται. Το εργαλείο ASI, το EuropAsi και η ισπανική έκδοση του ASI φαίνεται να δίνουν πιο επαρκή αποτελέσματα. Η ευρωπαϊκή έκδοση του ASI αποτελείται από 9 κλίμακες CS.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση δείκτη

Η βαθμολόγηση συνυπολογίζει την εκτίμηση του ερωτηθέντος, του ερευνητή αλλά και το γενικότερο προφίλ βαρύτητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Βαθμολόγηση Σοβαρότητας Συνέντευξης-Interview severity rating (ISR) με τον συνυπολογισμό διαφόρων κρίσιμων στοιχείων που παίρνουν βαθμολογία από 0 έως 9, με την αύξηση της βαθμολογίας να υποδηλώνει και σοβαρότερη εξάρτηση. Λόγω του υποκειμενικού χαρακτήρα της αξιολόγησης, ο οποίος αποτελεί πρόβλημα στο ερευνητικό πεδίο, προτιμάται η μελέτη 2 βημάτων για την αύξηση της αξιοπιστίας του ISR.  

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία δείκτη

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ανέρχεται σε υψηλό βαθμό όπως φαίνεται από τους ελέγχους για τα άτομα με εξάρτηση στο αλκοόλ (Cronbach´s αlpha =0,91) αλλά και για εκείνα που είναι εξαρτημένα σε ουσίες (Cronbach´s αlpha =0,91).

Βιβλιογραφία

Dermengiu, D., Sorin, H., Radu, D., Aciu, F., Astarastoae, V., Ioan, B., … & Curca, G. C. (2014). Substance abuse in Romania. A clinical medical-legal perspective. A New Era. Provide Quality Patient Care, 7.

Fureman, B., Parikh, G., Bragg, A., & McLellan, A. T. (1990). Addiction severity index. A guide to training and supervising ASI interviews.

López-Goñi, J. J., Fernández-Montalvo, J., & Arteaga, A. (2012). Predictive validity of the EuropASI: Clinical diagnosis or composite scoring?. Journal of Substance Abuse Treatment, 42(4), 392-399.

McLellan, A. T., Luborsky, L., O’brien, C. P., & Woody, G. E. (1980). An improved evaluation instrument for substance abuse patients: The Addiction Severity Index. Problems Of Drug Dependence, 142.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!