Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Eysenck [EPQ-84]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Eysenck (Eysenck Personality Questionnaire [EPQ-84]) αναπτύχθηκε από τους H.J Eysenck και S.B.G. Eysenck το 1975 και είναι ένα μέσο αυτό-αναφοράς που βασίζεται στη θεωρία της προσωπικότητας του Eysenck. Στο ερωτηματολόγιο αυτό  απομονώνονται τρεις κύριες διαστάσεις της ψυχολογίας, ο Ψυχωτισμός, η Εξωστρέφεια/Εσωστρέφεια και ο Νευρωτισμός.

Στόχος Kλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Eysenck δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τα διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου. Αποτελείται από τρεις βασικές υποκλίμακες, την κλίμακα του Ψυχωτισμού που σχεδιάστηκε για να μετρήσει την βαθιά σκέψη, την κλίμακα Εξωστρέφεια/Εσωστρέφεια που προοριζόταν για τη μέτρηση της εξωστρέφειας έναντι της εσωστρέφειας και την κλίμακα Νευρωτισμού που κατασκευάστηκε για τη μέτρηση της συναισθηματικότητας ή της συναισθηματικής αστάθειας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι απλώς την καθημερινή τους συμπεριφορά, σε ένα ερωτηματολόγιο 84 ερωτήσεων σε μία κλίμακα τύπου Ναι/Όχι. Οι ερωτήσεις χωρίζονται από 25 στοιχεία σε κάθε υποκλίμακα και 9 στοιχεία στην υποκλίμακα Ψεύδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εγκυρότητας. Το EPQ είναι σχεδιασμένο για άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

Στατιστική Ανάλυση

Η κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά εξάγει μια συνολική βαθμολογία του αθροίσματος των απαντήσεων «Ναι» και αναλύει σε ποιο βαθμό ο συμμετέχων ανήκει σε κάθε υποκλίμακα. Οι τιμές κάθε υποκλίμακας κυμαίνονται από 1 έως 25. Η υποκλίμακα Ψεύδος περιέχει παρόμοιες ερωτήσεις με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που προσπαθούν να είναι κοινωνικά επιθυμητοί και εξάγει μια δική της βαθμολογία με το άθροισμα όμοιων απαντήσεων, το οποίο κυμαίνεται από το 1 έως το 9. Σε περίπτωση βαθμολογίας  >5 ο συμμετέχων προσπαθεί να κάνει τον εαυτό του αρεστό και δεν είναι ειλικρινής με τις απαντήσεις του.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Eysenck έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Δ.Σ. Αλεξόπουλο και Ι. Καλαϊτζίδη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Το υποσύστημα του Ψυχωτισμού είχε ανεπιθύμητες ψυχομετρικές ιδιότητες και δέχθηκε κριτική για το ότι είχε χαμηλή αξιοπιστία, χαμηλό εύρος βαθμολογίας και στρέβλωση κατανομής. Η αξιοπιστία του δείγματος για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας κυμαίνεται  Cronbach’s a = 0,61-0,81 και οι συσχετίσεις κυμαίνονται από 0,01έως 0,09 και από – 0,01 έως -0,49.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς:H.J Eysenck και S.B.G. Eysenck. (1975)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Δ.Σ. Αλεξόπουλος, Ι. Καλαϊτζίδης

Alexopoulos, D. S., & Kalaitzidis, I. (2004). Psychometric properties of Eysenck personality questionnaire-revised (EPQ-R) short scale in Greece. Personality and individual Differences37(6), 1205-1220.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags:  Προσωπικότητα