Κλίμακα Οικογενειακής Ατμόσφαιρας [ΚΟΑ-6]

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις συνθήκες που επικρατούν στο οικογενειακό περιβάλλον όταν ένα μέλος νοσεί από κάποιας μορφής χρόνιας ψυχικής ασθένειας.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τον Μαδιανό το 1988. Είναι μία κλίμακα με 6 διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αφορούν τα διάφορα ζητήματα που παρουσιάζονται σε οικογένειες με μέλη που πάσχουν από ψύχωση. Οι απαντήσεις μπορούν να λαμβάνουν βαθμολογία από το 1, το οποίο σημαίνει απουσία αρνητικής στάσης, έως το 6, το οποίο αντιστοιχεί στην εμφάνιση παθολογιών στην οικογένεια. Μέσω της κλίμακας αυτής γίνεται αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης με την συλλογή πληροφοριών που μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο τον πάσχον, από την οικογένεια του αλλά και από τον εκτιμητή. Η συλλογή πληροφοριών από όλους τους προαναφερθέντες οδηγεί σε μία πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αποτελούταν από 106 νοσούντες με ψύχωση οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για πέντε έτη ενώ κατοικούσαν με την οικογένεια τους Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν σε χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Η κατώτερη βαθμολογία που μπορεί να ληφθεί είναι 6 και υποδηλώνει μία υγιή οικογενειακή κατάσταση ενώ η μέγιστη βαθμολογία 24 δηλώνει έντονη ύπαρξη προβλημάτων στα πλαίσια της οικογένειας.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Όσον αφορά την προγνωστική εγκυρότητα για τη υποτροπή του ασθενούς λήφθηκε η τιμή 94. Επίσης 3 άτομα που παρουσίασαν προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον υποτροπίασαν.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Δύο διαφορετικές εκτιμήσεις για τον έλεγχο εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας έδωσαν τιμές 0,76 και 0,78 για τον δείκτη Cronbach’s a αντίστοιχα. Επιπλέον οι συντελεστές Pearson r για 4 εκτιμήσεις βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικά.

Βιβλιογραφία

Madianos, M., Gournas, G., Tomaras, V., Kapsali, A., & Stefanis, C. N. (1987). Family atmosphere on the course of chronic schizophrenia treated in a community mental, health center: a prospective longitudinal study. Schizophrenia: Recent Biosocial Developments (eds C. Stefanis & A. Rabavilas), 246-256.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!