Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια [F-COPES-30]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια (Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales [F-COPES-30]) είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μετράει την κρίση στην οικογένεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της και δημιουργήθηκε από τους  McCubbin, Olson & Larsen το 1981.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετήσει τον βαθμό της κρίσης που υπάρχει σε μια οικογένεια καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια αποτελείται από 30 ερωτήσεις αυτοαναφοράς, Η κλίμακα περιλαμβάνει 5 παράγοντες αντιμετώπισης της κρίσης στην οικογένεια. Οι παράγοντες αυτοί είναι: ο Προσανατολισμός προς την Κοινωνική Υποστήριξη, ο Επανασχεδιασμός, η Αναζήτηση πνευματικής υποστήριξης, η Κινητοποίηση της οικογένειας για αποδοχή βοήθεια και η Παθητική Αντιμετώπιση. Η ερώτηση 18 δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν παράγοντα, παρά μόνο στη συνολική βαθμολόγηση, λόγω της χαμηλής φόρτωσής της στους παράγοντες.

Στατιστική Aνάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις 30 ερωτήσεις μέσω μιας 5-βαθμιας κλίμακας Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) με βάσει πως αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον τους και πως ανταποκρίνονται απέναντι σε αυτά. Το σύνολο καθώς και οι βαθμολογίες υποκλίμακας υπολογίστηκαν με το άθροισμα των απαντήσεων όλων των μεμονωμένων στοιχείων

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλινικό και ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση της αντιμετώπισης της οικογενειακής κρίσης. Η ελληνική έκδοση, η οποία μεταφράστηκε από τους Gouva, Dragioti, Konstanti, Kotrotsiou και Koulouras διατηρεί τη δομή των 5 παραγόντων, όπως προτείνεται από τους δημιουργούς της κλίμακας. Παρουσιάζει εσωτερική συνοχή και η υψηλή αξιοπιστία.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: McCubbin, Olson & Larsen

Ελληνική Στάθμιση Gouva M., Dragioti E. , Konstanti Z. , Kotrotsiou E. και Koulouras V.

Gouva, M., Dragioti, E., Konstanti, Z., Kotrotsiou, E., & Koulouras, V. (2016). Translation and Validation of a Greek version of the Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES). Interscientific Health Care8(2), 64-72.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα