Κλίμακα Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10]

Σκοπός Κλίμακας

Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10] είναι να προβεί σε εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η χρόνια εξάντληση και εξουθένωση, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των διαφορετικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, αλλά να περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά που την διακρίνουν, σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Εκτίμησης Κόπωσης  [ΚΕΚ-10]  κατασκευάστηκε το 2003 από τους Michielsen και συν. (2003). Επίσης, περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις εκ των οποίων οι πέντε είναι συνυφασμένες με την σωματική εξάντληση και οι άλλες πέντε με την κόπωση που βιώνουν τα άτομα σε ψυχικό επίπεδο.

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Για την βαθμονόμηση της Κλίμακας Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10], γίνεται αξιοποίηση της κλίμακας Likert, πέντε βαθμών, με την τιμή 1 να αντιστοιχεί στο «ποτέ» και την τιμή 5 στο «πάντα». Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά 4 και 10 «αντιστοιχούν» σε αντίστροφη βαθμονόμηση. Η μικρότερη εξουθένωση καταδεικνύεται από βαθμολογίες κοντά στο 10 και η μεγαλύτερη κόπωση από βαθμολογίες που «φτάνουν» έως και την τιμή 50.

Στατιστική Ανάλυση Κλίμακας

Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας [ΚΕΚ-10] υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αντιστροφή των ερωτήσεων 4 και 10. Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται ως «μη κουρασμένοι» αν η βαθμολογία της κλίμακας είναι κάτω από 22, ενώ ως «κουρασμένοι» εάν η βαθμολογία είναι ίση με 22. Επίσης, υπερβολικά εξαντλημένοι θεωρούνται στην περίπτωση που η κλίμακα λαμβάνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 35.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Η ψυχομετρική Κλίμακα Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10] παρουσιάζει εσωτερική συνοχή. Συγκεκριμένα, η εσωτερική αξιοπιστία της κλίμακας έχει εξεταστεί σε Έλληνες ασθενείς με χρόνια νοσήματα από τους Αλικάρη και συν. (2016) και βρέθηκε 0.761.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Αλικάρη, Β., Φραδέλος, Ε., Σαχλάς, Α., Πανουτσόπουλος, Γ., Γιατράκου, Σ., Σταθούλης, Ι., … & Μπαμπάτσικου, Φ. (2016). Αξιοπιστία και εγκυρότητα της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας” The Fatigue Assessment Scale”. Archives of Hellenic Medicine/Arheia Ellenikes Iatrikes33(2).

Ξένη Βιβλιογραφία

De Vries, J., Michielsen, H., Van Heck, G. L., & Drent, M. (2004). Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale (FAS). British journal of health psychology, 9(3), 279-291.

Michielsen, H. J., De Vries, J., & Van Heck, G. L. (2003). Psychometric qualities of a brief self-rated fatigue measure: The Fatigue Assessment Scale. Journal of psychosomatic research54(4), 345-352.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!