Αναγκαστική επιλογή F Scale- Schuman [FCSS-10]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Αναγκαστική Επιλογή F Scale της Κλίμακας Schuman είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία για τη μέτρηση της αντίστασης σε αλλαγές ή της προθυμίας να ακολουθηθούν διαδικασίες και κανόνες. Αυτή η κλίμακα αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως στον χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της οργάνωσης για να μελετηθεί η αντίσταση στην αλλαγή στους ανθρώπινους οργανισμούς. Η κλίμακα αυτή βασίζεται σε μια σειρά από δηλώσεις ή ερωτήσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες ως προς το βαθμό συμφωνίας τους με αυτές. Οι απαντήσεις που δίνονται αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες βαθμολογίες, οι οποίες συνοψίζονται και αναλύονται για να παράγουν ένα σκορ στην κλίμακα. Το υψηλότερο σκορ συνήθως υποδηλώνει μεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή, ενώ χαμηλότερα σκορ υποδηλώνουν μεγαλύτερη προθυμία για προσαρμογή και αλλαγή. Η Αναγκαστική Επιλογή F Scale μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εφαρμογές, όπως στη διαχείριση αλλαγών σε οργανισμούς, στην αξιολόγηση της προθυμίας για νέες τεχνολογίες, και στην αντίληψη της κοινωνικής αλλαγής.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την αντίσταση στην αλλαγή ή την προθυμία να ακολουθηθούν διαδικασίες και κανόνες. Αυτό γίνεται μέσω ερωτήσεων ή δηλώσεων που αξιολογούν τη συμφωνία του ατόμου με διάφορες προτάσεις που αντιπροσωπεύουν διάφορα επίπεδα αντίστασης ή προθυμίας για αλλαγή. Με τη χρήση αυτής της κλίμακας, ο στόχος είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν σε νέες ιδέες, πρακτικές ή κανόνες και πόσο εύκολα είναι πρόθυμοι να προσαρμοστούν σε αυτές. Με βάση τα αποτελέσματα, μπορεί να σχεδιαστούν προγράμματα αλλαγής ή εκπαίδευσης που να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές αντιδράσεις των ατόμων στην αλλαγή.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα FCSS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: «Πολύ σίγουρος», «Μέτρια σίγουρος», «Όχι πολύ σίγουρος»

 

Βιβλιογραφία

Christie‚ R.‚ Havel‚ J.‚ and Seidenberg‚ B. (1958) .Is the F Scale irreversible? Journal of Abnormal and Social Psychology‚ 56‚ 143-149.

Schuman‚ H.‚ and Harding‚ J. (1962). Indirect measures of prejudice. Unpublished manuscript‚ c.

Schuman‚ H.‚ and Harding‚ J. (1963).  Sympathetic identification with the underdog. Public Opinion Quarterly‚ 27‚ 230-241.

Schuman‚ H.‚ and Harding‚ J. (1964). Prejudice and the norm of rationality. Sociometry‚ 27‚ 353-371.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!