Φόβοι των κλιμάκων συμπόνιας [FCS-38]

 

Ανάλυση κλίμακας

Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για τη συμπόνια και την καλοσύνη. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να δείχνουμε συμπόνια και ευγένεια σε όλες τις καταστάσεις και τα πλαίσια, άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και ότι μπορούμε να ανησυχούμε για το αν το δείχνουμε υπερβολικά στον εαυτό μας και στους άλλους. Μας ενδιαφέρουν οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις σας σχετικά με την ευγένεια και τη συμπόνια σε τρεις τομείς στην έκφραση συμπόνιας για τους άλλους, ανταπόκριση στη συμπόνια των άλλων και έκφραση ευγένειας και συμπόνιας προς τον εαυτό σας.

 

Σκοπός

Η κλίμακα FCS-38 είναι ένα εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση διαφόρων πτυχών του φόβου που σχετίζονται με τη συμπόνια. Σκοπός του FCS-38 είναι να αξιολογήσει τις αντιδράσεις φόβου ενός ατόμου στο πλαίσιο της λήψης συμπόνιας από άλλους ή της επίδειξης συμπόνιας στον εαυτό του.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα FCS-38 αποτελείται από 38 στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από 1 έως 4 με το 1= δεν συμφωνώ καθόλου και 4= συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

Gilbert‚ P.‚ McEwan‚ K.‚ Matos‚ M. & Rivis‚ A. (Submitted). Fear of compassion: Development of a self-report measure. Psychology and Psychotherapy.