Μέτρο της Ποιότητας της Γονιμότητας της Ζωής FERTI

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), η Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM) και η Merck-Serono SA Geneva-Switzerland (θυγατρική της Merck KGaA Darmstadt) δημιουργήσαν το Μέτρο της Ποιότητας της Γονιμότητας της Ζωής FERTI (FERTI Quality of Life [FERTIQoL]) (2002–2009). Ο γενικός στόχος του έργου FertiQoL ήταν η ανάπτυξη ενός διεθνούς μέσου για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής σε άνδρες και γυναίκες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Η φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του μέτρου WHOQOL (WHO, 1998).

Στόχος Κλίμακας

Τα στοιχεία του Μέτρου της Ποιότητας της Γονιμότητας της Ζωής [FertiQoL] σχεδιάστηκαν, για να μεταφράσουν αφηρημένες έννοιες (π.χ. δέσμευση, αίσθηση του ανήκειν) σε ποσοτικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να δείξουν συλλογικά τον αντίκτυπο των προβλημάτων γονιμότητας στην ποιότητα ζωής.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το FertiQoL αποτελείται από 36 στοιχεία που βαθμολογούνται μέσω 5-βάθμιων διαφορετικών κλιμάκων Likert από το 0 έως το 4. Οι κλίμακες είναι: 0 (Πολύ κακή) έως 4 (Πολύ καλή), 0 (Πολύ δυσαρεστημένος) έως 4 (Πολύ ικανοποιημένος), 0 (Πάντα) έως 4 (Ποτέ), 0 (Εξαιρετικά πολύ) έως 4 (Καθόλου) και 0 (Πλήρως) έως 4 (Καθόλου).

Το Core FertiQoL και το Treatment FertiQoL αποτελούν κύριες ομάδες του FertiQoL. Το Core FertiQoL ασχολείται με την μέση ποιότητα ζωής γονιμότητας σε όλους τους τομείς. Οι υποκλίμακες για το Core FertiQoL είναι οι συναισθηματικές, οι νοητικές-σωματικές, οι σχεσιακές και οι κοινωνικές. Από την άλλη, το Treatment FertiQoL αναπτύσσεται γύρω από την μέση ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς θεραπείας. Οι υποκλίμακές του είναι το Περιβάλλον θεραπείας και η Ανοχή θεραπείας.

Στατιστική Ανάλυση

Το FertiQoL αποτελείται από έξι υποκλίμακες  και τρεις συνολικές βαθμολογίες (Core FertiQoL, Treatment FertiQoL και Συνολικό FertiQoL) με εύρος από 0 έως 100. Δύο επιπλέον στοιχεία καταγράφουν μια συνολική αξιολόγηση της φυσικής υγείας και ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής και δεν χρησιμοποιούνται στη βαθμολογία FertiQoL. Η βαθμολογία προκύπτει αθροίζοντας τους βαθμούς των ερωτημάτων κάθε υποκλίμακας, κάποιες από τις ερωτήσεις αξιολογούνται με την μέθοδο ανάστροφης βαθμολόγησης .Η συνολική βαθμολογία FertiQoL είναι η μέση ποιότητα ζωής για όλους τους βασικούς και θεραπευτικούς τομείς.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η πρότυπη έκδοση του  FertiQoL έχει σχεδιαστεί στην Αγγλική γλώσσα, αλλά έχει μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής από τον Boivin και τους συνεργάτες του με σκοπό να έχει μια διεθνής μορφή σαν εργαλείο. Το FertiQol θεωρείται ως ένα αξιόπιστο και ευαίσθητο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής σε άτομα με προβλήματα γονιμότητας. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha (α) φάνηκαν εξαιρετικές και για τις τρεις βαθμολογίες του FertiQoL. Για το Core FertiQoL έδειξε α= 0.92 , για το Treatment FertiQoL α= 0.81, ενώ για το ολικό έδειξε ένα Cronbach’s alpha α= 0.92.

Βιβλιογραφία


Boivin, J., Takefman, J., & Braverman, A. (2011). The fertility quality of life (FertiQoL) tool: development and general psychometric properties. Human Reproduction, 26(8), 2084-2091.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ποιότητα ζωής