Οικογενειακή Εθνοτική Κοινωνικοποίηση [FES-12]

 

Ανάλυση

Η Οικογενειακή Εθνοτική Κοινωνικοποίηση (Family Ethnic Socialization – FES) είναι μια έννοια που αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας οι οικογένειες μεταδίδουν τις παραδόσεις, τις αξίες και τις πρακτικές της εθνοτικής ομάδας στα μέλη τους, επηρεάζοντας έτσι την ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό κόσμο. Η FES περιλαμβάνει τόσο συνειδητές όσο και ασυνείδητες διαδικασίες, όπως οι συζητήσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της εθνοτικής ομάδας, οι παραδοσιακές τελετουργίες και οι προτροπές για τη διατήρηση της γλώσσας και των έθιμων. Η FES επηρεάζει την ανάπτυξη της ταυτότητας και της αυτοεκτίμησης των ατόμων, καθώς και την κατανόησή τους για τον κόσμο και τους άλλους. Οι οικογενειακές πρακτικές και πεποιθήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντίληψη των ατόμων για τη διαφορετικότητα και την ανοχή προς αυτήν. Επιπλέον, η FES μπορεί να έχει επιπτώσεις στις κοινωνικές σχέσεις και τις επιλογές ζωής των ατόμων, καθώς η εθνοτική ταυτότητα μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στις επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες που διαθέτουν. Συνεπώς, η μελέτη της FES είναι σημαντική για την κατανόηση των διαδικασιών και των παραγόντων που σχηματίζουν την εθνοτική ταυτότητα και την κοινωνική ένταξη.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες μεταδίδουν τις εθνοτικές αξίες, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους στα μέλη τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η μετάδοση επηρεάζει την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων στην εθνοτική ομάδα και στην ευρύτερη κοινωνία. Αναζητά επίσης την κατανόηση του πώς οι εθνοτικές ταυτότητες αναπτύσσονται και ενισχύονται μέσα από τις οικογένειες, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι ταυτότητες στην αυτο-αντίληψη, τις κοινωνικές σχέσεις και τις επιλογές ζωής των ατόμων. Συνολικά, ο στόχος της FES είναι να διαδραματίσει ρόλο στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ οικογενειακών πρακτικών και εθνοτικών ταυτοτήτων και των επιπτώσεών τους στην ευρύτερη κοινωνία.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο FES-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1 = Καθόλου, 5 = Πολύ

 

Βιβλιογραφία

Umaña-Taylor‚ A. J. & Fine‚ M. A. (2004). Examining ethnic identity among Mexican-origin adolescents living in the United States. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 26‚ 36-59.

Umaña-Taylor‚ A. J.‚ Yazedjian‚ A. & Bámaca-Gómez‚ M. Y. (2004). Developing the Ethnic Identity Scale using Eriksonian and social identity perspectives. Identity: An International Journal of Theory and Research‚ 4‚ 9-38.