Η κλίμακα φόβου της εγκατάστασης [FIS-35]

 

Ανάλυση

Η κλίμακα φόβου της εγκατάστασης πληροφοριών είναι ένα μοντέλο που περιγράφει το επίπεδο φόβου που μπορεί να αισθάνεται κάποιος όταν του παρέχονται νέες πληροφορίες ή όταν πρέπει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα. Η κλίμακα αυτή συνήθως περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα φόβου, από χαμηλό έως υψηλό, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε πώς αντιδρά η ανθρώπινη συμπεριφορά σε νέες πληροφορίες ή σε περιβάλλοντα με αβεβαιότητα. Η κλίμακα φόβου της εγκατάστασης πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η ψυχολογία, η κοινωνική επικοινωνία και η υγεία. Επίσης, μπορεί να είναι χρήσιμη σε ερευνητικά πλαίσια για την ανάλυση των αντιδράσεων του ανθρώπινου εγκεφάλου και της συμπεριφοράς σε περιβάλλοντα με αβεβαιότητα.

 

Σκοπός

Ο σκοπός της κλίμακας φόβου της εγκατάστασης πληροφοριών είναι να μετρήσει το επίπεδο φόβου που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο όταν αντιμετωπίζει νέες πληροφορίες ή αβεβαιότητα. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτήν την κλίμακα για να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της παροχής πληροφοριών και της αντίδρασης του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, βοηθάει στην αναγνώριση του πώς αντιδρούν οι άνθρωποι όταν εκτίθενται σε νέες ιδέες, πληροφορίες ή καταστάσεις που προκαλούν αβεβαιότητα ή φόβο.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα FIS-35 αποτελείται από 35 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής:

1= Καθόλου χαρακτηριστικό για μένα, 2=Ελαφρώς χαρακτηριστικό για μένα, 3=Μέτρια χαρακτηριστικό για μένα, 4=Πολύ χαρακτηριστικό για μένα, 5=Απόλυτα χαρακτηριστικό για μένα

 

Βιβλιογραφία

Burns, D. D. (1980). Feeling good: The new mood therapy. New York: Avon Books.

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-531.

Leary, M. R. (1983). Social anxiety: The construct and its measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 713-725.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. New York: Guilford Press.