Κλίμακα Ψυχοκοινωνικής Ευημερίας

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ψυχοκοινωνικής Ευημερίας (Flourishing-8 [FS-8]) αναπτύχθηκε από τους Diener και συν. το 2009 και αποτελεί μία μετονομασία της κλίμακας Psychological Wellbeing Scale (PWS). Το όνομα της κλίμακας άλλαξε προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το περιεχόμενό της με περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια. Η Κλίμακα [FS-8] εμφανίζει αρκετά ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και συνδέεται έντονα με άλλες κλίμακες ψυχολογικής ευημερίας.

Στόχος Κλίμακας

Η συγκεκριμένη Κλίμακα στοχεύει στη μέτρηση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας του πληθυσμού προκειμένου να εμπλουτιστούν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα της υποκειμενικής ευημερίας. Οι ερωτήσεις, της περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων αξιολογώντας, με αυτό τον τρόπο, τις σημαντικές πτυχές της κοινωνικό-ψυχολογικής λειτουργίας του ερωτώμενου από τη δική του οπτική γωνία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα [FS-8] αποτελείται συνολικά από 8 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης λειτουργίας, όπως είναι οι θετικές σχέσεις, τα συναισθήματα ικανότητας, καθώς και το νόημα και ο σκοπός της ζωής. Κάθε ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μέσα από κλίμακα από το 1 έως το 7, που κυμαίνεται από Ισχυρή Διαφωνία έως Ισχυρή Συμφωνία, και όλα τα στοιχεία διατυπώνονται με θετική κατεύθυνση. Οι βαθμολογίες μπορούν να είναι από 8 (Ισχυρή Διαφωνία σε όλες τις ερωτήσεις) έως και 56 (Ισχυρή Συμφωνία σε όλες τις ερωτήσεις), με τις υψηλές βαθμολογίες να σημαίνουν ότι τα άτομα αυτά βλέπουν θετικά των εαυτό τους σε σημαντικούς τομείς και λειτουργίες της ζωής τους.

Στατιστική Ανάλυση

Η έρευνα, που πραγματοποίησαν οι δημιουργοί της Flourishing Scale [FS-8], αποτελούταν από δύο δείγματα Πορτογάλων πολιτών, οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν σε διαφορετικό χώρο και χρονική στιγμή. Το πρώτο δείγμα απαρτίζεται από εργαζομένους και το δεύτερο από προπτυχιακούς φοιτητές. Η κύρια ανάλυση αποτελείται από ανάλυση παράγοντα κύριου άξονα και ανάλυση επιβεβαιωτικού παράγοντα πολλαπλών ομάδων (CFA) χρησιμοποιώντας τον εκτιμητή μέγιστης πιθανότητας (AMOS 17) (Arbuckle and Wothke 1999). Έπειτα, έγινε υπολογισμός της εσωτερικής συνέπειας και περιγραφική ανάλυση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την έρευνα, την οποία πραγματοποίησαν οι δημιουργοί της Κλίμακας [FS-8] φαίνεται πως η Κλίμακα αυτή, ως προς το γενικό σύνολο, είναι αξιόπιστη. Συγκεκριμένα, οι δείκτες Cronbach, που προέκυψαν, δείχνουν την εσωτερική συνοχή των ερωτήσεων

Βιβλιογραφία

Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., et al. (2009). New measures of well-being. The Netherlands: Springer. The collected works of Ed Diener.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ψυχολογική ευημερία