Απογραφή αξιολόγησης συνεξάρτησης Friel

 

 

Περιγραφή

 

Το Friel Co-Dependency Assessment Inventory είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση και μέτρηση της συν-εξάρτησης. Η συν-εξάρτηση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο εξαρτάται υπερβολικά από άλλους για την αυτοεκτίμησή του και την αίσθηση της αξίας του. Το εργαλείο αυτό βοηθά στην κατανόηση των μοτίβων συμπεριφοράς και των συναισθηματικών καταστάσεων που συνδέονται με τη συν-εξάρτηση.

 

Ανάλυση

 

Το Friel Co-Dependency Assessment Inventory περιλαμβάνει διάφορες δηλώσεις που αξιολογούν τις ακόλουθες πτυχές:
• Σχέσεις: Πώς το άτομο αλληλεπιδρά με τους άλλους, ειδικά σε στενές ή οικείες σχέσεις.
• Αυτοεκτίμηση: Το επίπεδο αυτοεκτίμησης του ατόμου και πώς αυτή εξαρτάται από την επιδοκιμασία των άλλων.
• Συμπεριφορές: Συγκεκριμένες συμπεριφορές που δείχνουν υπερβολική εξάρτηση από άλλους, όπως η ανάγκη για έλεγχο ή η υπερβολική φροντίδα για τους άλλους εις βάρος του εαυτού.
• Συναισθηματική Κατάσταση: Τα συναισθήματα του ατόμου, όπως η ανασφάλεια, το άγχος και η δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του Friel Co-Dependency Assessment Inventory είναι:
• Ανίχνευση Συν-εξάρτησης: Να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση των χαρακτηριστικών της συν-εξάρτησης σε άτομα.
• Αξιολόγηση Βαθμού Συν-εξάρτησης: Να παρέχει μια σαφή εικόνα της σοβαρότητας της συν-εξάρτησης και των επιπτώσεών της στη ζωή του ατόμου.
• Καθοδήγηση Θεραπείας: Να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης και για την παρακολούθηση της προόδου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
• Αυτογνωσία: Να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυτογνωσία σχετικά με τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές τους τάσεις.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του Friel Co-Dependency Assessment Inventory γίνεται με βάση τις απαντήσεις του ατόμου σε κάθε δήλωση. Οι απαντήσεις δίνονται συνήθως σε μια κλίμακα Likert, όπου οι επιλογές μπορεί να κυμαίνονται από “Ποτέ” έως “Πάντα” ή από “Διαφωνώ πλήρως” έως “Συμφωνώ πλήρως”. Η διαδικασία βαθμονόμησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
• Συλλογή Απαντήσεων: Οι απαντήσεις καταγράφονται και κωδικοποιούνται.
• Υπολογισμός Ατομικών Βαθμολογιών: Οι βαθμολογίες για κάθε ερώτηση υπολογίζονται και συνοψίζονται για κάθε άτομο.
• Συνολική Βαθμολογία: Οι συνολικές βαθμολογίες συγκεντρώνονται για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της συν-εξάρτησης του ατόμου.
• Ερμηνεία Αποτελεσμάτων: Οι βαθμολογίες αναλύονται για να καθοριστεί η σοβαρότητα της συν-εξάρτησης και να εντοπιστούν περιοχές που χρειάζονται παρέμβαση.

 

Βιβλιογραφία

 

Friel, J.C., & Friel, L.D. Adult Children: The Secrets of Dysfunctional Families. Health Communications, Inc. 1988.
Beattie, M. Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself. Hazelden Publishing. 1986.
Whitfield, C.L. Co-Dependence: Healing the Human Condition. Health Communications, Inc. 1991.
Wegscheider-Cruse, S. Another Chance: Hope and Health for the Alcoholic Family. Science and Behavior Books. 1981.