Κλίμακα Αντί-δίαιτας Φίλου [FADS-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Friend Anti-Dieting Scale [FADS-5] είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και τη διατροφολογία για να μετρήσει την αρνητική στάση προς τις δίαιτες. Σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την αντίληψη του ατόμου για τις δίαιτες και να μετρά την επίδρασή τους στη σχέση του με τη διατροφή και την αυτο-εικόνα του. Το εργαλείο αυτό μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις στάσεις και τις πρακτικές του ατόμου σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική του εικόνα. Χρησιμοποιείται σε ερευνητικά έργα ή σε κλινικές αξιολογήσεις για την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την σχέση ενός ατόμου με τη διατροφή του.

 

 

Στόχος

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει την αρνητική στάση προς τις δίαιτες και να μετρήσει τον βαθμό επικρατούσας αντίδρασης έναντι των πιέσεων για δίαιτα.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα FADS-5 αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1=Ποτέ, 2=Λίγο, 3= Μερικές φορές, 4=Συχνά, 5=Πολύ

 

 

 

Βιβλιογραφία

From Thompson‚ J. K.‚ Shroff‚ H.‚ Herbozo‚ S.‚ Cafri‚ G.‚ Rodriguez‚ J. & Rodriguez‚ M. (2006). Relations Among Multiple Peer Influences‚ Body Dissatisfaction‚ Eating Disturbance‚ and Self-Esteem: A Comparison of Overweight/Obese and Average Weight Adolescent Girls. Journal of Pediatric Psychology‚ 32 (1)‚ 24-29.