Δείκτης Λειτουργικής Διαβίωσης-Καρκίνος (ΔΛΔΚ-22)

Functional Living Index Cancer (FLIC-22)

 

Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου

Ο δείκτης λειτουργικής διαβίωσης για τον καρκίνο (FLIC-22) κατασκευάστηκε από τον Schipper και τους συνεργάτες του, το 1984 και αποτελείται από 22 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές απευθύνονται σε ασθενείς με καρκίνο και βαθμολογούνται μέσω μίας κλίμακας Likert και μιας οπτικής αναλογικής κλίμακας VAS, σύμφωνα με την επίδραση του καρκίνου στην καθημερινότητα του ασθενή. Συνήθως το ερωτηματολόγιο δίνεται στους ασθενείς από ογκολόγους.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 5 υποκλίμακες (σωματικά, ψυχολογικά, οικογένεια, συμπτώματα, κοινωνικά). Ο ασθενής καταγράφει τις συνέπειες του καρκίνου στις καθημερινές του δραστηριότητες, μέσω μιας ειδικής κατηγορίας βαθμονόμησης ( Likert- type rating). Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7 ανάλογα με το είδος της ερώτησης. Οι συνιστώσες του εμπεριέχουν τη συνολική κατάσταση της υγείας του ατόμου, τόσο σωματική, όσο και ψυχική. Ο ψυχολογικός λόγος περιλαμβάνει διαταραχές στην ψυχολογική του διάθεση, χωρίς να σχετίζεται απαραίτητα με τη φυσική του δραστηριότητα. Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων και η μέγιστη βαθμολογία κυμαίνεται από 14 έως 35 βαθμούς. Μια υψηλή βαθμολογία υποδηλώνει καλύτερη ποιότητα ζωής και το αντίθετο.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στην ελληνική, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές. Όσον αφορά στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, ο δείκτης Crohnbach’s alpha έδειξε καλή αξιοπιστία ειδικά στις υποκλίμακες «σωματικά» με 0,82 και «ψυχολογικά» με 0,77.

Βιβλιογραφία

Ξένη βιβλιογραφία

ADAMAKIDOU, T., & KALOKERINOU, A. (2011). Quality of life and cancer patient. Balkan Military Medical Review, 14(4).

Cheung‚ Y.B.‚ Khoo‚ K.S.‚ Wong‚ Z.W.‚ et al. (2003) Quick-FLIC: a short questionnaire for assessing quality of life of cancer patients. Acta Oncol 42: 36–42

Fong, D. Y., Lee, A. H., Tung, S. Y., Wong, J. Y., Chan, Y. M., Goh, C. R., & Cheung, Y. B. (2014). The Functional Living Index-Cancer is a reliable and valid instrument in Chinese cancer patients. Quality of Life Research, 23(1), 311-316.

Ganz, P. A., Haskell, C. M., Figlin, R. A., Soto, N. L., Siau, J., & UCLA Solid Tumor Study Group. (1988). Estimating the quality of life in a clinical trial of patients with metastatic lung cancer using the Karnofsky performance status and the Functional Living Index—Cancer. Cancer61(4), 849-856.

Schipper, H. (1985). Schipper, H., Clinch, J., McMurray, A., & Levitt, M.(1984). Measuring the quality of life of cancer patients: the Functional Living Index-Cancer: development and validation. J Clin Oncol, 2, 472-483. benefits69, 1115-1125.

Ελληνική βιβλιογραφία

Βερλέκη, Γ. Ν. (2020). Ενημέρωση ασθενών που διαγιγνώσκονται με κακοήθη νεοπλάσματα για τα πιθανά προβλήματα σίτισης από τη νόσο και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπευτική παρέμβαση-Επίδραση στην ποιότητα ζωής. Μια προοπτική κλινική μελέτη (No. GRI-2020-26709). Aristotle University of Thessaloniki.