Ερωτηματολόγιο Λειτουργικής Κοινωνικής Υποστήριξης [FSSQ-8]

 

 

Ανάλυση

 

Το Ερωτηματολόγιο Λειτουργικής Κοινωνικής Υποστήριξης (Functional Social Support Questionnaire) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει ένα άτομο. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τη συχνότητα και την ποιότητα της υποστήριξης σε διάφορους τομείς της ζωής. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τέσσερις κύριες διαστάσεις της κοινωνικής υποστήριξης: συναισθηματική υποστήριξη, πρακτική υποστήριξη, στοργική υποστήριξη και θετική κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια κλίμακα συχνότητας που κυμαίνεται από “καθόλου” έως “πάντοτε”.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και να ποσοτικοποιήσει την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν τα άτομα σε διάφορες πτυχές της ζωής τους. Μέσω των ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο διερευνά τις διαφορετικές μορφές υποστήριξης, όπως η συναισθηματική, η πρακτική, η στοργική και η θετική κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές και τους κλινικούς επαγγελματίες να κατανοήσουν καλύτερα το επίπεδο υποστήριξης που είναι διαθέσιμο σε ένα άτομο και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογική του υγεία και ευεξία. Επιπλέον, η αξιολόγηση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση αναγκών για περαιτέρω υποστήριξη, στη δημιουργία στρατηγικών παρέμβασης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων μέσω της ενίσχυσης των κοινωνικών τους δικτύων.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο FSSQ-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1= Όσο θα ήθελα
2= Πολύ λιγότερο από όσο θα ήθελα

 

Βιβλιογραφία

 

Broadhead‚ W.E.‚ Gehlbach‚ S.H.‚ de Gruy‚ F.V.‚ Kaplan‚ B. H. (1988).
Broadhead‚ W.E.‚ Gehlbach‚ S.H.‚ de Gruy‚ F.V..‚ Kaplan‚ B. H. (1989).