Κλίμακα Κινήτρων

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

H Κλίμακα Κινήτρων (Gala Motives Test [GalaMot-65]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2009 και αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των κινήτρων στην εργασία μέσω 65 προτάσεων αναφοράς. Στόχος της Κλίμακας Κινήτρων [GalaMot-65] είναι να διερευνήσει τα κίνητρα στην εργασία. Η Κλίμακα Κινήτρων βασίζεται στην διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων, αλλά και στην επαγγελματική ικανοποίηση αναφορικά με την κινητοποίηση.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η Κλίμακα Κινήτρων αποτελείται από 65 προτάσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες δηλώνουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους μέσω μιας κλίμακας Likert πέντε διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (Συμφωνά απόλυτα), ανάλογα με το πόσο τους εκφράζει η κάθε πρόταση.

Η Κλίμακα Κινήτρων περιλαμβάνει 2 υποκλίμακες, η 1η αξιολογεί το είδος των κινήτρων, που επιφέρει την μεγαλύτερη κινητοποίηση σε έναν εργαζόμενο, και η 2η αξιολογεί την ικανοποίηση του εργαζόμενου τη στιγμή που συμπληρώνει την κλίμακα. Η πρώτη υποκλίμακα αποτελείται από 56 ερωτήματα και αναφέρεται σε 8 διαστάσεις και η δεύτερη υποκλίμακα αποτελείται από 9 ερωτήματα. Οι διαστάσεις της πρώτης υποκλίμακας είναι: οι οικονομικές απολαβές, η ηγεσία, το περιβάλλον εργασίας, το ομαδικό πνεύμα/οι συναδελφικές σχέσεις, η ευκολία επιτέλεσης έργου, η πίεση, οι δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης και το φιλότιμο.

Στατιστική ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία βαθμολογία για κάθε πρόταση, η οποία κυμαίνεται από  1 έως 5 βαθμούς, ενώ υπάρχουν και αναστραμμένες προτάσεις, όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται με βαθμό αντίστροφο από εκείνον που δήλωσαν. Οι βαθμοί στις 65 ερωτήσεις κάθε συμμετέχοντα αθροίζονται, ώστε να υπολογιστεί η συνολική τιμή του συμμετέχοντα ως προς τα επίπεδα κινητοποίησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Κινήτρων [GalaMot-65] έχει σταθμιστεί σε δείγμα εργαζομένων διαφόρων επαγγελμάτων πανελλαδικά και διαθέτει ικανοποιητική αξιοπιστία (α=0.85). Επιπλέον, η Κλίμακα διαθέτει ικανοποιητική φαινομενική, συγχρονική, εννοιολογική εγκυρότητα, καθώς και ικανοποιητική εγκυρότητα περιεχομένου και κριτηρίου.

Βιβλιογραφία

Γαλανάκης, Μ. & Σταλίκας, Α. (2009). Τεστ κινήτρων (Gala motives test). Τα ψυχομετρικά

εργαλεία στην Ελλάδα (εκδ.2012). Αθήνα: Πεδίο


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Οργανωτική ψυχολογία