Τεστ Επαγγελματικής Προσωπικότητας [GPT-350]

 

 

Συγγραφείς

 

Μ. Γαλανάκης και Α. Σταλίκας

 

Σκοπός

 

Η σκοπός του τεστ είναι να αξιολογήσει δέκα διάφορες πτυχές της προσωπικότητας που σχετίζονται με την προσαρμογή και την επιτυχία του ατόμου στο εργασιακό πλαίσιο.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας στον εργασιακό χώρο, το οποίο έχει αναπτυχθεί για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις. Το τεστ βασίζεται στη θεωρία των πέντε μεγάλων παραγόντων και επιδιώκει να αναδείξει και να αξιολογήσει διάφορες διαστάσεις, πτυχές και συμπεριφορές που συνδέονται με αυτούς τους παράγοντες. Τα χαρακτηριστικά που εξετάζει το τεστ επικεντρώνονται κυρίως στο επαγγελματικό πεδίο, με στόχο να αναδείξει χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεάζουν την προσαρμοστικότητα, την παραγωγικότητα και την επαγγελματική πρόοδο. Το τεστ περιλαμβάνει 200 διαφορετικές προτάσεις με ποικίλη θεματολογία, καλύπτοντας δέκα διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας.

 

Δείγμα

 

Η δοκιμή βρίσκεται στον τελικό στάδιο της ανάπτυξής της, μετά από προηγούμενη πιλοτική αξιολόγηση σε ένα δείγμα των 350 ατόμων ανά την Ελλάδα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ικανοποιητική αξιοπιστία με συντελεστή αξιοπιστίας (α) ίσον με 0,77. Αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται η τελική εξέλιξη της αξιολόγησης του τεστ με την εφαρμογή του σε ένα μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Το τεστ αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου μέσω δέκα διαφορετικών αριθμητικών δεικτών. Κάθε δείκτης αντιστοιχεί σε μία από τις δέκα διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας που εξετάζονται. Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν την εξωστρέφεια, τον αυθορμητισμό, την υπευθυνότητα, τη φιλοδοξία, την επιθετικότητα, την ενεργητικότητα, τη φιλοσοφική-κριτική στάση ζωής, την ανεξαρτησία, τον αυτοσεβασμό και την τόλμη.

Κάθε δείκτης μπορεί να παίρνει τιμές από αρνητικές έως +40 (υψηλότερη τιμή), αντιπροσωπεύοντας το βαθμό στον οποίο το άτομο εκτιμάται στη συγκεκριμένη πτυχή. Για τον υπολογισμό αυτών των δεικτών σε κάθε πτυχή, ο εξεταζόμενος αξιολογεί κριτικά προτάσεις που αφορούν συμπεριφορές, ιδέες, συνήθειες και σκέψεις σχετικές με τη συγκεκριμένη πτυχή. Ο βαθμός που καταχωρείται για κάθε πρόταση αναπαριστά τη συμφωνία, διαφωνία ή ουδετερότητα του ατόμου, και οι βαθμοί αυτοί συνυπολογίζονται για τον συνολικό δείκτη της συγκεκριμένης πτυχής της προσωπικότητας.

 

 

 

Εγκυρότητα

 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμες πληροφορίες για ανακοίνωση, καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης ή της στάθμισης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

 

Αξιοπιστία

 

Δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί δεδομένα προς ανακοίνωση, διότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991), The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis.  Personnel Psychology, 44,1-26.

 

Barry, B., & Stewart, G. L. (1997). Composition, process, and performance in self-managed groups: The role of personality.

Journal of Applied Psychology, 82,62-78.

Chatman, J. A. (1991). Matching people and organizations: Selection and socialization in public accounting firms. Administrative Science Quartely, 36, 459-484.

George, J. M. (1990). Personality, affect, and behavior in groups. Journal od Applied Psychology, 75,107-116.