Η Αβοήθητη Κατάσταση του Gamson [GH-5]

 

Ανάλυση

 

Το ερωτηματολόγιο της αβοηθησίας του Gamson έχει ως στόχο να αξιολογήσει την αίσθηση της αβοηθησίας και της έλλειψης ελέγχου που μπορεί να νιώθει ένα άτομο σε διάφορες καταστάσεις. Περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert, συνήθως από το “διαφωνώ απόλυτα” μέχρι το “συμφωνώ απόλυτα”. Οι δηλώσεις αυτές εστιάζουν σε συναισθήματα ανικανότητας, αδυναμίας αλλαγής ή επίδρασης σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους, και γενικότερη πεποίθηση ότι οι προσπάθειές τους δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει την αίσθηση αβοηθησίας που μπορεί να νιώθει ένα άτομο, δηλαδή την αντίληψη ότι δεν έχει τον έλεγχο των καταστάσεων στη ζωή του και ότι οι προσπάθειές του δεν έχουν αντίκτυπο. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί να εντοπίσει τα επίπεδα αυτής της αίσθησης αβοηθησίας, παρέχοντας στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ένα εργαλείο για να κατανοήσουν καλύτερα την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων, οι επαγγελματίες μπορούν να αξιολογήσουν πόσο έντονη είναι αυτή η αίσθηση και να σχεδιάσουν κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις για να βοηθήσουν το άτομο να αναπτύξει στρατηγικές αντιμετώπισης και να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του και την αίσθηση ελέγχου στη ζωή του.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο GH-5 αποτελείται από 5 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1: Διαφωνώ απόλυτα
2: Διαφωνώ
3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
4: Συμφωνώ
5: Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

 

Gamson‚ W. (1961). The fluoridation dialogue: is it an ideological conflict? Public Opinion Quarterly‚ 25‚ 526-537.
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan