Κλίμακα σύγκρουσης φύλου [GCS-14]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα σύγκρουσης φύλου (Gender-Conflict Scale, GCS-14) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογική έρευνα για να μετρήσει το βαθμό στον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται την ύπαρξη συγκρούσεων λόγω φύλου στην κοινωνία ή το περιβάλλον του. Η κλίμακα αυτή βασίζεται σε ένα σετ ερωτήσεων που αξιολογούν τις αντιλήψεις, τις προτιμήσεις και τις εμπειρίες του ατόμου σε σχέση με το φύλο. Η GCS-14 συνήθως περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τις στάσεις του ατόμου απέναντι στην ισότητα των φύλων, τις προκαταλήψεις που μπορεί να έχει σχετικά με τα φύλα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολογούνται και συνολικά δίνουν ένα σκορ που αντιπροσωπεύει τη στάση του ατόμου έναντι στις φυλετικές συγκρούσεις. Η GCS-14 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής επιστήμης για τη μελέτη των φυλετικών στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των στάσεων απέναντι στην ισότητα των φύλων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές και τις αντιλήψεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων ατόμων σε θέματα φύλου και ισότητας.

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας σύγκρουσης φύλου (GCS-14) είναι η μέτρηση της αντίληψης ενός ατόμου για τις φυλετικές συγκρούσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον του. Πρόκειται για ένα εργαλείο που στοχεύει στο να κατανοήσει τις προκαταλήψεις, τις αντιλήψεις και τις στάσεις ενός ατόμου όσον αφορά το φύλο και την ισότητα των φύλων. Μέσω των ερωτήσεων που περιλαμβάνει η κλίμακα, προσπαθεί να δώσει ένα πλήρες εικόνα των απόψεων του ατόμου σχετικά με τα φύλα και τις φυλετικές συγκρούσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζει στην κοινωνία. Στόχος είναι η παραγωγή δεδομένων που θα επιτρέψουν στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την επίδραση των φύλων στις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Έτσι, ο στόχος της GCS-14 είναι να προσφέρει ένα εργαλείο που θα επιτρέπει την αντικειμενική μέτρηση και ανάλυση των απόψεων και των προκαταλήψεων σχετικά με το φύλο, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση και η αντιμετώπιση των φυλετικών συγκρούσεων στην κοινωνία.

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα GCS-14 αποτελείται από 14 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=καθόλου ποτέ, 2, 3, 4, 5=εξαιρετικά όλη την ώρα.

Βιβλιογραφία

Epstein‚ Marina. 2008. Adolescents in Conflict: Associations between Gender Socialization‚ Gender Conflict‚ and Well-being. University of Michigan. Dissertations and Theses (PhD)