Ερωτηματολόγιο Γενικής Εθνότητας [GEQ-38]

 

Ανάλυση

Ένα ερωτηματολόγιο γενικής εθνότητας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μελετηθούν και να καταγραφούν διάφορες πτυχές της εθνικής ταυτότητας ενός λαού ή μιας κοινότητας. Το ερωτηματολόγιο αυτό συνήθως περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη γλώσσα, τα έθιμα, την ιστορία, τα πολιτιστικά σύμβολα, τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα μιας κοινότητας. Ανάλογα με τον σκοπό της έρευνας, το ερωτηματολόγιο μπορεί να προσαρμοστεί για να εστιάσει σε συγκεκριμένες πτυχές της εθνικής ταυτότητας, όπως ο πολιτισμός, η πολιτική, η κοινωνική δομή και άλλα. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση της εθνικής ή πολιτιστικής ταυτότητας μιας κοινότητας, καθώς και για τις εξελίξεις που συμβαίνουν μέσα σε αυτήν. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της εθνικής ταυτότητας μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού ή για τη μελέτη της επίδρασης των κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών παραγόντων στη διαμόρφωσή της. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και για την ανάπτυξη πολιτικών ή προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η κατανόηση και η ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν την εθνική ταυτότητα μιας κοινότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη γλώσσα, τα έθιμα, την ιστορία, τα πολιτιστικά σύμβολα, τις παραδόσεις και άλλες πτυχές που καθιστούν μια κοινότητα μοναδική. Μέσω του ερωτηματολογίου, οι ερευνητές και οι φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να αναλύσουν την εθνική ταυτότητα με βάση διάφορες παραμέτρους, να εντοπίσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού και να κατανοήσουν την εξέλιξή της μέσα στον χρόνο. Στόχος είναι επίσης η αξιολόγηση του πώς οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι επηρεάζουν την εθνική ταυτότητα και πώς μπορούν να σχεδιαστούν πολιτικές για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Τέλος, ένας στόχος του ερωτηματολογίου είναι να παρέχει δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη πολιτικών που θα στοχεύουν στην προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο GEQ-38 αποτελείται από 38 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ απολύτως, 2=Διαφωνώ, 3=Ουδέτερο, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα

Βιβλιογραφία

Tsai‚ J.L.‚ Ying‚ Y.‚ & Lee‚ P.A. (2000). The meaning of “being Chinese” and “being American”: Variation among Chinese American young adults. Journal of Cross- Cultural Psychology‚ 31‚ 302-322.

Ying‚ Y.‚ Lee‚ P.A.‚ & Tsai‚ J.L. (2000). Cultural orientation and racial discrimination: Predictors of coherence in Chinese American young adults. Journal of Community Psychology‚ 28‚ 427-442.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!