Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους [GAD-7]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου ‘Αγχους (Generalized Anxiety Disorder [GAD-7]) σχεδιάστηκε από τους Spitzer και δημοσιεύθηκε το 2006.

Στόχος Κλίμακας 

Η Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους δημιουργήθηκε με σκοπό να εντοπίσει πιθανές περιπτώσεις διαταραχής γενικευμένου άγχους, να  αξιολογήσει την σοβαρότητά της αλλά και να εντοπίσει κατά πόσο η κατάθλιψη σχετίζεται με την αναπηρία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου ‘Αγχους αποτελείται από 7 ερωτήματα που απαντώνται μέσω μιας  4-βάθμια κλίμακας Likert η οποία υποδηλώνει τη συχνότητα με την οποία το άτομο έχει βιώσει αυτό που περιγράφει η κάθε πρόταση, εντός των περασμένων 2 εβδομάδων ,όπου 0 (όχι βέβαιος) έως το 3 (σχεδόν κάθε μέρα).

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα με βάση κατά πόσο ενοχλημένοι αισθάνθηκαν κατά το διάστημα των 2 τελευταίων εβδομάδων. Βαθμολογούν την κάθε ερώτηση με την κλίμακα Likert και στο τέλος προκύπτει η συνολική βαθμολογία. Οι βαθμολογίες των 5, 10 και 15 λαμβάνονται ως σημεία αποκοπής για ήπιο, μέτριο και σοβαρό άγχος, αντίστοιχα. Όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαλογής, συνιστάται περαιτέρω αξιολόγηση όταν η βαθμολογία είναι 10 ή μεγαλύτερη.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου ‘Αγχους επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αρκετοί ήταν αυτοί που την χρησιμοποιήσαν στις μελέτες τους όπως Löwe et al. 2008, Williams et al. 2014. Έπειτα από διάφορες μελέτες που έγιναν, η εσωτερική συνέπεια ήταν εξαιρετική Cronbach’s alpha = 0.92 (Spitzer et al. 2006).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Spitzer RL

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine166(10), 1092-1097.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τη παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα