Δείκτης GOHAI

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Ο Δείκτης GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index [GOHAI-12]) δημιουργήθηκε το 1990 από τους Atichison και Dolan, για να αναγνωρίσει τα στοματικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Σκοπός αναπτυξής του ήταν το να αυτό-αξιολογήσουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς την στοματική τους κατάσταση δίνοντας έμφαση στα λειτουργικά προβλήματα, τον πόνο και την δυσφορία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Ο Δείκτης GOHAI [GOHAI-12] αποτελείται από 12 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται τόσο σε θετικά όσος και σε αρνητικά στοιχεία. Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε βάσει τριών θεωρητικών διαστάσεων: της φυσικής λειτουργίας, που περιλαμβάνει φαγητό, μάσημα, κατάποση, κ.ά., της ψυχοκοινωνική λειτουργίας, που περιλαμβάνει την δυσαρέσκεια με την εμφάνιση κ.ά., και του πόνου/της δυσφορίας, που περιλαμβάνει την ευαισθησία των ούλων κλπ. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας 6-διαβαθμίσεων τύπου Likert από το 0 (Ποτέ) έως το 5 (Πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Ο δείκτης GOHAI εξάγει μία τελική βαθμολογία, η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων, ενώ υπάρχουν και προτάσεις που αντιστρέφονται. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 60 με τις υψηλότερες τιμές να υποδεικνύουν καλύτερη στοματική υγιεινή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης GOHAI έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά, και έχει αξιολογηθεί ως προς την εγκυρότητα σε αρκετούς πληθυσμούς και οι τιμές των αντίστοιχων συντελεστών Cronbach’s a κυμαίνονται από 0,77 έως 0,93

Βιβλιογραφία

Atchison, K. A., & Dolan, T. A. (1990). Development of the geriatric oral health assessment index. Journal of dental education, 54(11), 680-687.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τον παραπάνω δείκτη, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Στοματική υγεία, ανάλυση ερωτηματολογίου.