Απογραφή μελών συμμορίας [GMI-15]

 

Ανάλυση

Το Αποθετήριο Μελών Συμμορίας (GMI) αναπτύχθηκε για χρήση με πόλεις με υψηλό κίνδυνο νεαρών και διανέμεται ως μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας. Το GMI αποτελείται από 15 ερωτήσεις σωστού/λάθους που ρωτούν τον απανταχού εμπλεκόμενο για τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες συμμορίας τον προηγούμενο χρόνο. Οι δραστηριότητες κυμαίνονται από περιφερειακή συμμετοχή έως πιο σοβαρή συμμετοχή σε συμμορίες (π.χ. να είσαι πραγματικό μέλος συμμορίας). Το GMI διανεμήθηκε στα αγγλικά ή στα ισπανικά σε μαθητές από την πέμπτη έως την όγδοη τάξη σε δύο δημοτικά σχολεία στο Σικάγο (Ιλινόις) σε κυρίως ισπανόφωνες γειτονιές. Χρησιμοποιήσιμες έρευνες έλαβαν περίπου 650 παιδιά. Το 40% των ανταποκρινομένων αυτοπροσδιορίστηκε ως Πορτορικανό, το 28% ως Μεξικάνο, το 5% ως και Μεξικάνο και Πορτορικανό, και το 7% ως άλλη λατινοαμερικανική καταγωγή.

 

Σκοπός

Ο σκοπός του Αποθετηρίου Μελών Συμμορίας (GMI) είναι να παρέχει ένα εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της συμμετοχής νέων σε δραστηριότητες συμμοριών. Αυτό το εργαλείο συλλέγει πληροφορίες για τις δραστηριότητες των νέων σε σχέση με συμμορίες, από την περιφερειακή συμμετοχή έως τη συμμετοχή ως πραγματικά μέλη. Η χρήση του στην έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση της φύσης και του επιπέδου της συμμετοχής νέων σε εγκληματικές συμμορίες, καθώς και στην αξιολόγηση των παραγόντων που συνδέονται με αυτήν τη συμμετοχή

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο GMI-15 αποτελείται από 15 ερωτήσεις και απαντιούνται με

ένα Ναι, η Όχι.

 

Βιβλιογραφία

Hightower,A.D.,Work,W.C.,Cowen,E.L.,Lotyczewski,B.S.,.Spineli,A.P.,Guare,

J.C.,&Rohrbeck,C.A.(1986).TheTeacher-ChildRatingScale:Abriefobjective measureofelementarychildren’sscholproblembehaviorsandcompetencies. ScholPsychologyReview,15,393-409.

Klein,M.W.(1971).StretGangsandStretWorkers.EnglewodClifs,NJ:Prentice-Hal.

Thompson,D.W.,&Jason,L.A.(198).Stretgangsandpreventiveinterventions. CriminalJusticeandBehavior,15323-3.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!