Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος [GEQ-18]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος (Group Environment Questionnaire [GEQ-18]) αναπτύχθηκε από τον A. V. Carron το 1985 όταν είχε μια εναλλακτική σύλληψη των διαστάσεων της συνοχής. Ξεκίνησε με τη δημιουργία ενός εννοιολογικού μοντέλου συνοχής στο οποίο προσδιόρισε τέσσερις κατασκευές συνοχής. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι τώρα ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τρόπος αξιολόγησης και μέτρησης της συνοχής.

Στόχος Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε με σκοπό να ελέγξει τα συναισθήματα των ατόμων μέσα στο κλειστό σύνολο της ομάδας τους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερις κατασκευές συνοχής την ομαδική ένταξη-εργασία, ομαδική ένταξη-κοινωνικά, ατομική έλξη στην ομάδα-εργασία, και ατομική έλξη στην ομάδα-κοινωνικά.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως νιώθουν οι ίδιοι μέσα στην ομάδα. Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μιας κλίμακας Likert-9 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 9 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος εξάγει μία συνολική βαθμολογία υπολογίζοντας το άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης, η οποία κυμαίνεται από 18 έως 162. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν πως ο συμμετέχων δεν είναι χαρούμενος με την ομάδα του και πιθανόν να μην θέλει ούτε να ανήκει σε αυτήν.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Ntoumanis και Aggelonidis και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Αρκετοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλά τμήματα του ερωτηματολογίου είναι εσωτερικά συνεπή, αξιόπιστα με βαθμολογίες Cronbach’s alpha 0,71 για τη συνοχή των εργασιών και 0,72 για τη συνοχή των κοινωνικών.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: A. V. Carron.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Ntoumanis & Aggelonidis.

Brawley, L. R., Carron, A. V., & Widmeyer, W. N. (1987). Assessing the cohesion of teams: Validity of the Group Environment Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology9(3), 275-294.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Ερωτηματολόγιο