Συμπεριφορές υγείας [HBI-16]

Ανάλυση Κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο Health Behaviour Inventory [HBI] κατασκευάστηκε από τους Μούστου, Παναγοπούλου, Montgomery και Μπένος για την εκτίμηση των συμπεριφορών υγείας ενός ατόμου. Η κλίμακα αυτή αξιολογεί διάφορες πτυχές των καθημερινών συνηθειών και πρακτικών που σχετίζονται με την υγεία.

Στόχος Κλίμακας

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονται οι υποκλίμακες Διατροφή και Διατροφικές Συνήθειες, Φυσική Δραστηριότητα, Καπνιστικές Συνήθειες, Κατανάλωση Αλκοόλ, Υγιεινή Ύπνου και Διαχείριση Στρες με ερωτήσεις που στοχεύουν στη συλλογή δεδομένων για την συχνότητα, το είδος και την ποσότητα κάθε συνήθειας, καθώς και τη χρήση ή μη φαρμακευτικών μεθόδων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το HBI περιλαμβάνει 16 ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με προστατευτικές, αλλά και επιβαρυντικές για την υγεία συμπεριφορές. Οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις σε μία κλίμακα Likert 5 διαβαθμίσεων, από το 1 έως το 5.

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα υπολογίζεται με την άθροιση των βαθμολογιών των επιμέρους ερωτήσεων. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν υγιέστερες συμπεριφορές, ενώ οι χαμηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν ανθυγιεινές συμπεριφορές.

Βιβλιογραφία

Moustou, I., et al., Burnout predicts health behaviors in ambulance workers. The
Open Occupational Health and Safety Journal, 2010. 2: p. 16-18.