Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής που Σχετίζεται με την Υγεία

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Το KIDSCREEN-27 αναπτύχθηκε για να κατασκευάσει μια μικρότερη έκδοση του KIDSCREEN-52 με ένα ελάχιστη απώλεια πληροφοριών και με καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Το γενικό μέτρο ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία του παιδιού και των εφήβων ήταν το KIDSCREEN, το οποίο αναπτύχθηκε στην Γερμανία από εξειδικευμένες ομάδες με επικεφαλή τον Δρ. καθηγητή Ravens-Sieberer, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου «Έλεγχος και προώθηση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία στο Παιδιά και έφηβοι – μια ευρωπαϊκή προοπτική δημόσιας υγείας» χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 3 ετών (2001-2004) και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Σκοπός δημιουργίας του KIDSCREEN είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εθνικές και διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες και έρευνες για αξιολόγηση ποιότητας που σχετίζεται με την υγεία σε παιδιά και εφήβους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο KIDSCREEN-52 αποτελείται από 52 στοιχεία που αξιολογούν δέκα διαστάσεις: Φυσική ευεξία, Ψυχολογική ευημερία, Διάθεση και συναισθήματα, Αυτο-αντίληψη, Αυτονομία, Σχέσεις γονέα και ζωή στο σπίτι, Κοινωνική υποστήριξη και συνομηλίκους, Σχολικό περιβάλλον, Κοινωνική αποδοχή (εκφοβισμός) και Οικονομικοί πόροι. Από την άλλη το KIDSCREEN-27 αποτελείται από 27 προτάσεις ταξινομημένες σε πέντε διαστάσεις. Και οι πέντε διαστάσεις είναι κλίμακες Rasch: Φυσικές Ευεξία, Ψυχολογική ευεξία, Αυτονομία & Γονείς, Συνεργάτες & Κοινωνική υποστήριξη και Σχολικό περιβάλλον. Και οι δύο μορφές ερωτηματολογίων χρησιμοποιούν 5-βάθμια Κλίμακα απόκρισης Likert.

Στατιστική Ανάλυση

Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων KIDSCREEN απαιτείται η συμμετοχή παιδιών και εφήβων, ηλικίας μεταξύ 8 και 18 ετών. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του KIDSCREEN-27 διαρκεί μόνο 10-15 λεπτά. Η βαθμολογία υπολογίζεται από τις τιμές t και τα ποσοστά που είναι διαθέσιμα για κάθε χώρα στρωματοποιημένη ανά ηλικία και το φύλο.

Εγκυρόρητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα του κριτηρίου αξιολογήθηκε προσδιορίζοντας τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των κλιμάκων KIDSCREEN-27 και KIDSCREEN-52 που αξιολογούν παρόμοιες διαστάσεις του HRQoL. Υπήρξε  καλή εσωτερική συνέπεια των διαστάσεων KIDSCREEN-52 με Cronbach’s alpha να κυμαίνεται από 0,80–0,89 (εκτός από α= 0,77 για την κοινωνική αποδοχή-εκφοβισμός), ενώ για το KIDSCREEN-27 η αξιοπιστία καθεμιάς από τις πέντε διαστάσεις έδειξε  Cronbach’s alpha  να είναι > 0,70. Μετάφραση των ερωτηματολογίων γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες μετάφρασης (δύο προς τα εμπρός, μία προς τα πίσω μετάφραση απαιτείται διεθνής εναρμόνιση, γνωστικές συνεντεύξεις με παιδιά και εφήβους).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Όμιλος KIDSCREEN (Επικεφαλής Έρευνας: Καθ. Δρ. Ulrike Ravens-Sieberer )  


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Λέξεις-Κλειδιά: Δημόσια Υγεία, Παιδιά και Έφηβοι