Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας SF-12&36

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το 1992 ο Ware δημιούργησε το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας  (Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]) το οποίο αποτελεί ένα μέτρο θέσης υγείας και απευθύνεται σε ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω κάποιας ασθένειας. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά σε έρευνες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μελετούσαν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Ο χρόνος ο οποίος εκτιμάται για τη συμπλήρωσή του είναι περίπου από 5 έως 10 λεπτά. Μία συντόμευση κλίμακα της SF-36 αποτελεί η SF-12. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο γενικό μέτρο της ποιότητας ζωής σχετικά με την υγεία, το οποίο χρησιμοποιείται από μεγάλο μέρος κλινικών ερευνών εξαιτίας της συντομίας του και της ψυχομετρικής του απόδοσης. Μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Kontodimopoulos και συν. σύμφωνα με τις οδηγίες της IQOLA.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Στόχος των κλιμάκων SF-12&36 είναι να προσδιοριστούν οι απόψεις των ασθενών σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που τους παρέχονται συγκριτικά με τα αποτελέσματα της υγείας τους. Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια 2 ή και περισσότερων σταδίων. Συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια τριών σταδίων, δηλαδή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, η κλίμακα SF-36 στοχεύει στη μελέτη 8 διαστάσεων οι οποίες είναι οι εξής: Η  φυσική λειτουργικότητα  (PF), ο σωματικός ρόλος  (RP), ο σωματικός πόνος (BP), η γενική υγεία (GH), η ζωτικότητα (VT), η κοινωνική λειτουργικότητα (SF), ο συναισθηματικός ρόλος (RE) και η πνευματική- ψυχική υγεία (MH). Η κλίμακα SF-12, ως συντόμευση της SF-36, στοχεύει στην ανάλυση τεσσάρων εκ των οκτώ διαστάσεων και συγκεκριμένα στην ανάλυση του σωματικού ρόλου (BP), της σωματικής λειτουργικότητας (SF), του συναισθηματικού ρόλου (RE) και της ψυχικής υγείας (MH).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα SF-36 αποτελείται συνολικά από 36 ερωτήσεις οι οποίες προέρχονται από μία πηγή 149 ερωτήσεων, τις οποίες οι ερευνητές επέλεξαν, αφού πρώτα τις επεξεργάστηκαν. Κάθε ερώτηση ανήκει σε μία από τις 8 διαστάσεις που μελετά η κλίμακα, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω. Από αυτές τις ερωτήσεις, οι 12 ανήκουν και στην κλίμακα SF-12. Οι ερωτήσεις αυτές είναι όσες αφορούν τις διαστάσεις που μελετά η κλίμακα αυτή.

Στατιστική Ανάλυση

Κατά τη στατιστική ανάλυση σημειώνεται σκορ για κάθε διάσταση ξεχωριστά, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από τους ερωτώμενους. Συγκεκριμένα, κάθε διάσταση σημειώνεται σε μία κλίμακα από το 0 έως και το 100, όπου το 0 σημαίνει πως η ποιότητα ζωής του ασθενή σε σχέση με την υγεία του είναι χειρότερη, και το 100 ότι είναι καλύτερη.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιμάκων SF-12 & 36 στην Ελλάδα κυμαίνονται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, με τον συντελεστή Cronbach’s a να ξεπερνά το 0,70. Οι βαθμολογίες που έχουν προκύψει από μελέτες γενικού πληθυσμού, καθιστούν τις κλίμακες αυτές αξιόπιστα όργανα μέτρησης, ικανές να προσεγγίζουν τις βασικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής και να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα διάφορων θεραπευτικών πράξεων που χρησιμοποιούν στην ιατρική.

Βιβλιογραφία

Ware Jr, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical care, 473-483.

Μετάφραση στα Ελληνικά: Kontodimopoulos, Pappa, Niakas & Tountas (2007)


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Απόψεις