Κλίμακα ομοφοβίας [HS-25]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα ομοφοβίας είναι ένα μέσο ή εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει ή να αξιολογήσει το επίπεδο ομοφοβίας που μπορεί να υπάρχει σε μια κοινότητα, μια κοινωνία ή ένα άτομο. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει ερωτήσεις ή δηλώσεις που οι συμμετέχοντες πρέπει να αξιολογήσουν, μερικές φορές με βάση τον βαθμό συμφωνίας τους με διαφορετικές προτάσεις ή καταστάσεις. Από αυτή την αξιολόγηση, ερευνητές ή φορείς μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα για να κατανοήσουν το επίπεδο της ομοφοβίας σε μια δεδομένη κοινότητα ή περιοχή.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ομοφοβία είναι ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο φαινόμενο, και οι κλίμακες ομοφοβίας προσπαθούν να αντικατοπτρίσουν αυτή την πολυπλοκότητα κατά το δυνατόν. Ωστόσο, πρέπει να εξετάζονται με προσοχή και να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη πολιτισμική, κοινωνική και ιστορική συμφραζόμενη κάθε κοινότητας ή περιβάλλοντος.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα εργαλείο μέτρησης ή αξιολόγησης που επιτρέπει στους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς, τους πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν το επίπεδο ομοφοβίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ληφθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας, την προαγωγή της κατανόησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας και της σεβαστής συμβίωσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Συνεπώς, η κλίμακα ομοφοβίας είναι ένα εργαλείο που συμβάλλει στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα HS-25 αποτελείται από 25 στοιχεία τα οποία βαθμολογόνται με τα εξής:

1= Συμφωνώ απολύτως, 2= Συμφωνώ, 3= Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4= Διαφωνώ,     5= Διαφωνώ απολύτως

 

Βιβλιογραφία

Wright‚ L. W.‚ Adams‚ H. E.‚ & Bernat‚ J. (1999). Development and validation of the Homophobia Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment‚ 21‚ 337-347.

Fisher‚ T. D.‚ Davis‚ C. M.‚ Yarber‚ W. L.‚ & Davis‚ S. L. (2010). Handbook of Sexuality-Related Measures. New York: Routledge.