Κλίμακα Ελπίδας [HS-12]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale [HS-12]) δημιουργήθηκε από τον Snyder και τους συνεργάτες του το 1991 προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας του κάθε εξεταζόμενου ατόμου.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Ελπίδας δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας των ατόμων, μέσω προτάσεων αναφοράς.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται συνολικά  από δώδεκα προτάσεις εκ των οποίων τέσσερεις προτάσεις δεν συμμετέχουν στον τελικό υπολογισμό του βαθμού ελπίδας του ατόμου αλλά χρησιμοποιούνται απλώς για να καλύψουν το βασικό αντικείμενο της μέτρησης της κλίμακας. Οι υπόλοιπες οκτώ προτάσεις που συμμετέχουν στην βαθμολογία για τον βαθμό ελπίδας κατηγοριοποιούνται σε δυο παράγοντες, την πίστη στην επίτευξη των στόχων και τη δυναμική επίτευξη των στόχων. Κάθε ένας παράγοντας αποτελείται από τέσσερεις ερωτήσεις. Από τις τέσσερεις ερωτήσεις του πρώτου παράγοντα μία ερώτηση αναφέρεται στο παρελθόν, δυο αναφέρονται στο παρόν και μια ερώτηση αναφέρεται στο μέλλον, ενώ από τις ερωτήσεις του δεύτερου παράγοντα, δύο αναφέρονται στο παρόν και δύο στο μέλλον. Η κλίμακα είναι κατάλληλη για αυτοσυμπλήρωση για άτομα άνω των 18 ετών και οι συμμετέχοντες καλούνται να  δηλώσουν τον βαθμό που θεωρούν ότι χαρακτηρίζει καθεμία από τις προτάσεις της κλίμακας χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert 5- διαβαθμίσεων από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Aνάλυση

Οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται για κάθε πρόταση της κλίμακας με κριτήριο το βαθμό στον οποίον δηλώνουν ότι το περιεχόμενο της πρότασης τους εκφράζει. Οι βαθμολογίες που μπορούν να λάβουν ανά πρόταση κυμαίνονται από 1 έως 5. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση της κλίμακας είναι περίπου πέντε λεπτά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Kλίμακα Eλπίδας έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα διαθέτει καλή φαινομενική εγκυρότητα και η εσωτερική συνέπεια του συνόλου της κλίμακας είναι ικανοποιητική (α=0,83) ενώ το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους δείκτες του κάθε παράγοντα (πίστη στην επίτευξη στόχων (α=0,66 , δυναμική επίτευξη στόχων α=0,81).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς:  Snyder C.R. και συνεργάτες του

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Μουστάκη Μ. και Σταλίκας Α.

Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996). Development and validation of the State Hope Scale. Journal of personality and social psychology70(2), 321.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία