Κλίμακα Ταύτισης με Όλη την Ανθρωπότητα [IWAHS-9]

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ταύτισης με Όλη την Ανθρωπότητα (IWAH) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο σχεδιασμένο να αξιολογεί το βαθμό στον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται με την ανθρωπότητα συνολικά, ανεξαρτήτως εθνικών, πολιτισμικών ή γεωγραφικών διαφορών. Η κλίμακα αποτελείται από μια σειρά δηλώσεων που αξιολογούνται με μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert, από το 1 (Καθόλου) έως το 5 (Πάρα πολύ). Μέσω αυτών των δηλώσεων, εξετάζονται διάφορες διαστάσεις της παγκόσμιας ταυτότητας, όπως η συναισθηματική σύνδεση με όλους τους ανθρώπους, η ανησυχία για την ευημερία τους, η αίσθηση ισότητας και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν, καθώς και η ετοιμότητα να βοηθήσει κανείς ανθρώπους ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους. Οι απαντήσεις στην κλίμακα IWAH βοηθούν στην κατανόηση της προδιάθεσης των ατόμων να βλέπουν τους εαυτούς τους ως πολίτες του κόσμου και να νοιάζονται για την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο σε έρευνες που εξετάζουν θέματα διεθνούς συνεργασίας, ανθρωπιστικών προγραμμάτων και παγκόσμιας ειρήνης, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την προώθηση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την έκταση στην οποία τα άτομα νιώθουν συνδεδεμένα με την ανθρωπότητα ως σύνολο, υπερβαίνοντας εθνικές, πολιτισμικές και γεωγραφικές διαφορές. Μέσω της κλίμακας, επιδιώκεται να κατανοηθεί πόσο οι άνθρωποι αισθάνονται μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας και πόσο ενδιαφέρονται για την ευημερία όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία ζουν. Η κλίμακα αυτή χρησιμεύει στην αξιολόγηση των προδιαθέσεων των ατόμων προς την παγκόσμια ισότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, προσφέροντας ένα εργαλείο για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Επιπλέον, συμβάλλει στην κατανόηση των ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές αξίες και την παγκόσμια συνειδητοποίηση, διευκολύνοντας τις έρευνες και τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της παγκόσμιας αλληλεγγύης.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα IWAHS-9 αποτελείται από 9 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1 = Καθόλου
2 = Λίγο
3 = Μέτρια
4 = Πολύ
5 = Πάρα πολύ

 

Βιβλιογραφία

 

S. McFarland – D. Brown
Western Kentucky University