Δείκτης Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας

 

Ανάλυση Κλίμακας

Ο Δείκτης Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας (Index of Personal Economic Distress [IPED-8]) δημιουργήθηκε το 2008 από μια ομάδα ερευνητών αποτελούμενη από τους Latsou και Geitona του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στόχος κλίμακας

Η δημιουργία του Δείκτη Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας είχε ως στόχο να διερευνήσει τις  επιπτώσεις της ανεργίας και της οικονομικής δυσχέρειας της ψυχικής υγείας του πληθυσμού σε καιρούς κρίσης.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Ο Δείκτης Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας [IPED-8] αποτελείται από ένα σύντομο σε έκταση ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας Likert 3 διαβαθμίσεων, όπου 1= Σπάνια έως 3= Καθόλου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν τα ερωτήματα με βάσΗ τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετώπισαν στο να ανταποκριθούν στις καθημερινές οικονομικές απαιτήσεις του νοικοκυριού τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου.

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο εξάγει ένα συνολικό σκορ για τον Δείκτη Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας, ο οποίος κυμαίνεται από 8 (καθόλου οικονομικά προβλήματα) μέχρι 24 (σοβαρά οικονομικά προβλήματα). Σχετικά με τις ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας αναγνωρίστηκε η τιμή «15» ως το σημείο διάκρισης που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα ευαισθησίας και ειδικότητας. Σύμφωνα με αυτό, οι συμμετέχοντες, που πέφτουν κάτω από το σημείο διάκρισης, θεωρείται πως βρίσκονται σε χαμηλή οικονομική δυσχέρεια, ενώ οι συμμετέχοντες, που σκοράρουν πάνω από αυτό, θεωρείται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα της κατασκευής του Δείκτη Προσωπικής Οικονομικής Δυσχέρειας θεωρείται καλή και αξιόπιστη Έπειτα από έρευνες που έγιναν η βαθμολογία του Cronbach’s alpha= 0.93 έδειξε μια αποδεκτή αξιοπιστία

Βιβλιογραφία

Latsou, D., & Geitona, M. (2018). The Effects of Unemployment and Economic Distress on Depression Symptoms. Materia socio-medica, 30(3), 180.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τον παραπάνω δείκτη, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο