Κλίμακα Ατομικισμού και Συλλογισμού [INDCOL-34]

 

Ανάλυση κλίμακα

Η κλίμακα Ατομικισμού και Συλλογισμού είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο τα άτομα ή οι κοινωνίες προκρίνουν ατομικιστικές ή συλλογιστικές αξίες και συμπεριφορές. Ο ατομικισμός χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει το άτομο στην προσωπική αυτονομία, την ανεξαρτησία και την επίτευξη προσωπικών στόχων. Στις ατομικιστικές κοινωνίες, τα άτομα τείνουν να προτεραιοποιούν τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες έναντι των αναγκών της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, ο συλλογισμός αναφέρεται στην προτεραιότητα που δίνεται στη συνοχή και στη συνεργασία της ομάδας, όπου οι προσωπικές ανάγκες υποχωρούν έναντι των συλλογικών στόχων και των κοινωνικών σχέσεων. Στις συλλογιστικές κοινωνίες, οι άνθρωποι τείνουν να αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια και την κοινότητα, δίνοντας έμφαση στη συλλογική ευημερία και την αλληλοβοήθεια. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει συνήθως ερωτήσεις που εξετάζουν τις προτιμήσεις και τις στάσεις των ατόμων σε διάφορες καταστάσεις, αναδεικνύοντας έτσι την προτίμηση τους προς τον ατομικισμό ή τον συλλογισμό. Μέσω της κλίμακας, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτισμικές διαφορές και τις ψυχολογικές τάσεις που επικρατούν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παράσχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο μέτρησης των αξιών και των προτιμήσεων που διέπουν τη συμπεριφορά των ατόμων σε σχέση με την ατομική και συλλογική διάσταση της κοινωνικής τους ζωής. Μέσω της κλίμακας, οι ερευνητές και οι ψυχολόγοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι πολιτισμικές και κοινωνικές επιρροές διαμορφώνουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων. Αυτό το εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διεξαγωγή συγκριτικών μελετών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και για την ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν οι ατομικιστικές και συλλογιστικές τάσεις σε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η εργασιακή απόδοση, η κοινωνική αλληλεπίδραση, και η ψυχολογική ευημερία. Επιπλέον, η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη παρεμβάσεων και πολιτικών που προωθούν την κοινωνική συνοχή και την ατομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και αξίες κάθε κοινωνικού πλαισίου.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα INDCOL-34 αποτελείται από 34 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής:

1 = ποτέ ή σίγουρα όχι και 9 = πάντα

 

Βιβλιογραφία

Singelis‚ T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 20‚ 580-591.

Singelis‚ T. M.‚ Triandis‚ H. C.‚ Bhawuk‚ D. P. S.‚ & Gelfand‚ M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research‚ 29‚ 240–275.

Cozma‚ Irina. (2011). How are individualism and collectivism measured?. Romanian Journal of Applied Psychology; 13(1): 11-17.