Κλίμακα Ατομικισμού και Συλλογικότητας [IACST-16]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Ατομικισμού και Συλλογικότητας του Triandis είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο για να μετρά τις πολιτισμικές αξίες που σχετίζονται με την ατομικότητα και τη συλλογικότητα. Αποτελείται από δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν προτιμήσεις και συμπεριφορές οι οποίες σχετίζονται είτε με την προσωπική ανεξαρτησία και αυτονομία (ατομικισμός) είτε με την κοινωνική συνοχή και την ομαδική συνεργασία (συλλογικότητα). Οι συμμετέχοντες αξιολογούν τις δηλώσεις χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert 7 βαθμών, από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα). Υψηλότερα σκορ στον ατομικισμό δείχνουν μια προτίμηση για την προσωπική επιτυχία και την ανεξαρτησία, ενώ υψηλότερα σκορ στη συλλογικότητα δείχνουν μια προτίμηση για την ομαδική εργασία και την κοινωνική αρμονία. Η κλίμακα αυτή επιτρέπει την ανάλυση και την κατανόηση της επίδρασης των πολιτισμικών αξιών στις συμπεριφορές και τις στάσεις των ατόμων σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει και να κατανοήσει τις πολιτισμικές διαφορές στις αξίες και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την ατομικότητα και τη συλλογικότητα. Μέσα από την αξιολόγηση προτιμήσεων και συμπεριφορών που αντικατοπτρίζουν είτε την προσωπική ανεξαρτησία και αυτονομία είτε την κοινωνική συνοχή και την ομαδική συνεργασία, η κλίμακα επιτρέπει την ανάλυση του βαθμού στον οποίο τα άτομα σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια προτιμούν να ενεργούν ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως μέλη μιας ομάδας. Αυτή η κατανόηση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή θεωριών και στρατηγικών που λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική ποικιλομορφία, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα IACST-16 αποτελείται από 16 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με εξής:

1 = Ποτέ ή Σίγουρα όχι

9 = Πάντα ή Σίγουρα ναι

 

Βιβλιογραφία

Triandis‚ H. C. & Gelfland‚ M. J. (1998). Converging measurement of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology‚ 74‚ 118-128.

Triandis‚ H. C.(2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality‚ 69‚ 907–924.