Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη [ΕΑΦΝΒ-28]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη (Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH]) κατασκευάστηκε από τους J. Hammer και C.J.L. Newth το 1994, ώστε να αποδείξει ότι η αναπνευστική φυσικοθεραπεία μπορούσε να ωφελήσει τις ζωές των νεογνών. Στόχος του Ερωτηματολογίου είναι να ακολουθήσει κάποιο πρωτόκολλο που θα μπορούσε να γνωρίζει σε ποια σημεία η παρέμβασή στα νεογνά ήταν επιτυχής, σε ποια  ανεπιτυχής και με την κατάλληλη αναπροσαρμογή των τεχνικών, θα μπορεί να βελτιώσει και το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Βαθμονόμηση των Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο IRPH συμπληρώνεται από τον ιατρό που παρακολουθεί το νεογνό και απαντάει σύμφωνα με την μέχρι τώρα πορεία του νεογνού. Το IRPH περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Πολλές από αυτές είναι μιας κλίμακας τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 1 (Λίγο) μέχρι το 4 (Εξαιρετικά).

Στατιστική Ανάλυση

Οι απαντήσεις των κλειστών ερωτήσεων της κλίμακας εξάγονται χρησιμοποιώντας συχνότητες και ποσοστιαίες ηλικίες. Συγκρίσεις κατηγορηματικών δεδομένων μεταξύ της τρέχουσας κλινικής χρήσης των τεχνικών φυσιοθεραπείας στο στήθος και των ετών κλινικής εμπειρίας νοσηλευτικής, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το Χ τετράγωνο ή τον ακριβή έλεγχο του Fisher. Οι απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων μεταγράφονται κατά λέξη και πραγματοποιείται απλή ανάλυση περιεχομένου για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων εννοιών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Φ. Πογκοσιάν , Α. Χριστάρα, Ε. Χατζηαγόρου, Ι. Τσανάκας και Μ. Κ. Σύρπη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Όλες οι δοκιμές αξιολογήθηκαν σε επίπεδο σπουδαιότητας p=0,05. Με καλή εσωτερική συνέπεια.

Βιβλιογραφία

Sivan, Y. A. K. O. V., Hammer, J. U. R. G., & Newth, C. J. (1994). Measurement of high lung volumes by nitrogen washout method. Journal of Applied Physiology77(3), 1562-1564.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH], Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη, εγκυρότητα, αξιοπιστία, ανάλυση ερωτηματολογίου