Εργαλείο για την Αντιδραστική και Προκείμενη Επιθετικότητα [IRPA-6]

 

 

Ανάλυση

Η επιθετικότητα είναι ένα συμπεριφορικό πρότυπο που μπορεί να είναι είτε αντιδραστικό είτε προσκεκλημένο. Η αντιδραστική επιθετικότητα είναι μια συναισθηματική αντίδραση σε αντιληφθείσα απειλή ή πρόκληση, ενώ η προσκεκλημένη επιθετικότητα είναι προμελετημένη και στοχοθετημένη. Το Εργαλείο για την Αντιδραστική και την Προσκεκλημένη Επιθετικότητα (IRPA) είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μετρήσει και τα δύο είδη επιθετικότητας σε άτομα. Το IRPA είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που μετρά τη συχνότητα και την ένταση των επιθετικών συμπεριφορών τον τελευταίο μήνα.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει την συχνότητα και την ένταση των επιθετικών συμπεριφορών.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο IRPA-6 αποτελείται από 6 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: Ποτέ, Σπάνια, Καμιά φορά, Συχνά, Πάντα

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Παρέχοντας ένα αξιόπιστο μέτρο της επιθετικότητας, το IRPA μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς, τους δασκάλους και τους ερευνητές να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα την επιθετικότητα στα άτομα.

 

Βιβλιογραφία

Polman‚ H.‚ Orobio de Castro‚ B.‚ Koops‚ W.‚ van Boxtel‚ H. W.‚ & Merk‚ W. W. (2007). A metaanalysis of the distinction between reactive and proactive aggression in children andadolescents. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 35‚ 522–535.

Polman‚ H.‚ Orobio de Castro‚ B.‚ Thomaes‚ S.‚ & van Aken‚ M. (2009). New directions in measuring reactive and proactive aggression: Validation of a teacher questionnaire.Journal of Abnormal Child Psychology‚ 37‚ 183–193.

Rieffe‚ C.‚ Broekhof‚ E.‚ Kouwenberg‚ M.‚ Faber‚ J.‚ Tsutsui‚ M.‚ & Güroğlu‚ B. (2016). Disentangling proactive and reactive aggression in children using self-report. European Journal of Developmental Psychology‚ DOI:10.1080/17405629.2015.1109506

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!