Οργανικά Οράματα για το Μέλλον [ΟΟΜ-22]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Οργανικών Οραμάτων για το Mέλλον (Instrumental Visions About Future [VAF-22]) αναφέρεται στην εξέλιξη και τις ψυχομετρικές δυνατότητες των οραμάτων για το μέλλον. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα εργαλείο αποτίμησης της ελπίδας, του οπτιμισμού και του πεσιμισμού. Η Κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση των ικανοτήτων και γνώσεων των εφήβων με στόχο την παρακίνηση για καινοτόμες ασχολίες διαμορφώνοντας την προσωπικότητα τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα VAF-22 αποτελείται από 22 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert η οποία ξεκινάει από το 1 (Δεν με περιγράφει καθόλου) και καταλήγει στο 5 (με περιγράφει πολύ καλά ). Είναι μια ενδεδειγμένη διαδικασία για τους εφήβους για την εξαγωγή υψηλότερων μέσων όρων βαθμολογίας συγκριτικά με την υψηλότερη πιθανώς εφικτή βαθμολογία. Αξίζει να αναφερθεί πως σε σχετική έρευνα σε Ιταλούς εφήβους επαληθεύτηκε η παραγοντική και πολυδιάστατη δομή και παράλληλα εξήχθη ότι η VAF-22 σχετίζεται με την ευχαρίστηση από την ζωή, την προσαρμογή στην σταδιοδρομία εφήβων και εξακρίβωσε την αμετάβλητη μέτρηση μεταξύ των φύλων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αναφορικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, η VAF-22 χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστη και έγκυρη, εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι κανένα στοιχείο δεν περιλάμβανε θετική ή αρνητική προκατάληψη, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.

Βιβλιογραφία

Ginevra, M. C., Sgaramella, T. M., Ferrari, L., Nota, L., Santilli, S., & Soresi, S. (2017). Visions about future: A new scale assessing optimism, pessimism, and hope in adolescents. International Journal for Educational and Vocational Guidance17(2), 187-210.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση της παραπάνω κλίμακας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!