Κλίμακα Αλληλεπίδρασης με Αντικοινωνικούς Συνομήλικους [IWAPS-6]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Αλληλεπίδρασης με Αντικοινωνικούς Συνομήλικους (Interaction With Antisocial Peers Scale) χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν με συνομήλικους που επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει δηλώσεις που αξιολογούν τη συχνότητα με την οποία οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε κοινωνικές καταστάσεις όπου οι φίλοι ή οι συνομήλικοί τους εμπλέκονται σε παραβατικές ή αντικοινωνικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν τις δηλώσεις σε μια κλίμακα Likert, π.χ., από το 1 (Ποτέ) έως το 5 (Πολύ Συχνά). Η κλίμακα αυτή αποτελείται από ερωτήσεις που εξετάζουν διάφορες διαστάσεις της αλληλεπίδρασης με αντικοινωνικούς συνομήλικους, όπως η συχνότητα παραβίασης των κανόνων από τους φίλους τους, η πίεση που ασκούν οι συνομήλικοι για συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, και η εμπλοκή των συνομήλικων σε επικίνδυνες ή καταστροφικές συμπεριφορές. Μέσω αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν τα επίπεδα επιρροής των αντικοινωνικών συνομήλικων στη συμπεριφορά του ατόμου, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των κοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αντικοινωνικών τάσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών επιρροών και στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο τα άτομα εκτίθενται σε και επηρεάζονται από συνομήλικους με αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αυτή η κλίμακα στοχεύει να εντοπίσει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αντικοινωνικών τάσεων και παραβατικών συμπεριφορών. Μέσα από τις ερωτήσεις της κλίμακας, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα και την ένταση της επαφής με συνομήλικους που παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες ή εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Η κατανόηση αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι κρίσιμη για τους ερευνητές και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες για τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων. Με τα δεδομένα που παρέχει αυτή η κλίμακα, μπορούν να αναπτυχθούν στοχευμένες παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης που σκοπό έχουν να μειώσουν την επίδραση των αντικοινωνικών συνομήλικων, ενισχύοντας παράλληλα τις θετικές κοινωνικές δεξιότητες και την υγιή κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η κλίμακα IWAPS-6 αποτελείται από 6 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται ως εξής:

Κανένας από τους φίλους μου

1 από τους φίλους μου

2 από τους φίλους μου

3 από τους φίλους μου

4 από τους φίλους μου

 

Βιβλιογραφία

 

This instrument is a subscale of the Student Survey of Risk and Protective Factors and can be found in CSAP’s Core Measures document on pages 100-102.
Social Development Research Group
University of Washington
9725 3rd Ave. NE‚ Suite 401
Seattle‚ WA 98115-2024
206-685-3858