Διαγενεακές Συνδέσεις—Μελέτη της Γειτονιάς του Σικάγο [ICCNS-5]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η μελέτη “Διαγενεακές Συνδέσεις—Μελέτη της Γειτονιάς του Σικάγο” επικεντρώνεται στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων γενεών στις γειτονιές του Σικάγο. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει πώς οι κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων ηλικιών. Η μελέτη αξιολογεί πώς οι διαγενεακές συνδέσεις συμβάλλουν στη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι διαφορετικές γενιές μοιράζονται γνώσεις, αξίες και υποστήριξη. Οι ερευνητές αναλύουν δεδομένα που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, δημογραφικές πληροφορίες και παρατηρήσεις για να κατανοήσουν τις δυναμικές που αναπτύσσονται στις γειτονιές και να προτείνουν στρατηγικές για την ενίσχυση των διαγενεακών σχέσεων και την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να διερευνήσει και να κατανοήσει πώς οι διαγενεακές σχέσεις επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας στις γειτονιές του Σικάγο. Η έρευνα επιδιώκει να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους διαφορετικές γενιές αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν γνώσεις και αξίες, και υποστηρίζουν η μία την άλλη σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η μελέτη στοχεύει να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την ενίσχυση των διαγενεακών δεσμών, προτείνοντας παράλληλα στρατηγικές που μπορούν να ενδυναμώσουν τις κοινότητες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για όλα τα μέλη τους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα ICCNS-5 αποτελείται από 5 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Πολύ συμφωνώ = 5

Συμφωνώ = 4

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ = 3

Διαφωνώ = 2

Πολύ διαφωνώ = 1

 

Βιβλιογραφία

Sampson RJ‚ Morenoff JD‚ Earls F. Beyond social capital: spatial dynamics of collective efficacy for children. American Sociological Review 1999;64:633-660.