Κλίμακα “Διεθνής Δάσκαλος 2000” [ΙΤ-56]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Kλίμακα “Δειθνής Δάσκαλος” (International Teacher 2000 [ ΙΤ-56]) δημιουργήθηκε από τους Dinham and Scott το 2000. Έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές αγγλόφωνες χώρες καθώς και σε χώρες όπως η Γαλλία, η Μάλτα και η Ελλάδα. Η ΙΤ-56 δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα να διερευνήσει τις συνέπειες που έχουν οι αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα αποτελείται από 56 ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να απαντηθούν μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert 5-διαβαθμίσεων από το 1 (Υψηλή δυσαρέσκεια) έως το 5 (Υψηλή ικανοποίηση). Περιλαμβάνει 9 παράγοντες, την ηγεσία και το σχολικό κλίμα, τις σχέσεις με γονείς και κοινότητα, την συμβουλευτική αγωγή, τα επιτεύγματα και την συμπεριφορά των μαθητών, τον φόρτο εργασίας, την αναγνώριση, την επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη, τον μισθό και το ωράριο εργασίας και τον συνδικαλισμό.

Στατιστική Ανάλυση

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης εξάγεται μια συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως άθροισμα των βαθμών των ερωτήσεων, ενώ υποδεικνύει τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο πιο ικανοποιημένος είναι ο εκπαιδευτικός.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί γλωσσικά και πολιτισμικά στα ελληνικά δεδομένα από τον Ηλιοφώτου και τους συνεργάτες του το 2014. Στο ελληνικό δείγμα οι δείκτες αξιοπιστίας των 9 παραγόντων καθώς και ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας κρίθηκαν ικανοποιητικοί. Ο δείκτης Cronbach’s a για την κλίμακα υπολογίστηκε να είναι 0.92.

Βιβλιογραφία

Dinham, S., & Scott, C. (2000). Moving into the third, outer domain of teacher satisfaction. Journal of educational administration.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Ηλιοφώτου Μ. και συνεργάτες


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: εργασιακή ικανοποίηση