Διεθνές Ερωτηματολόγιο Τραύματος

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το  International Trauma Questionnaire [ITQ-18] είναι ένα σύντομο Ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2018 από τον Cloitre και τους συνεργάτες του. Το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο εστιάζει στα βασικά χαρακτηριστικά της Διαταραχής του Μετατραυματικού Στρες (Post Traumatic Stress Disorder) (PTSD) και της Σύνθετης Μετατραυματικής Διαταραχής (Complex PTSD) (CPTSD).

Στόχος

Βασικός στόχος του Ερωτηματολογίου είναι να αντικατοπτρίσει δύο πρωταρχικές κατασκευές, τη Διαταραχή του Μετατραυματικού Στρες και τη Διαταραχή αυτο-οργάνωσης (Disturbances in Self- Organization) (DSO), για τη μεγιστοποίηση της κλινικής χρησιμότητας και της διεθνούς εφαρμογής μέσω της εστίασης σε ένα περιορισμένο αλλά κεντρικό σύνολο συμπτωμάτων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο αποτελείται από 18 ερωτήσεις κάθε μία από τις οποίες έχει 5 δυνατές απαντήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 0 (καθόλου) έως 4 (εξαιρετικά). Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες καλούνται να δηλώσουν σε τι βαθμό τους έχει ενοχλήσει καθένα από τα βασικά συμπτώματα τον τελευταίο μήνα, λαμβάνοντας υπόψη το πιο τραυματικό γεγονός τους

Στατιστική Ανάλυση

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να διαγνωσθεί η Διαταραχή του Μετατραυματικού Στρες και η Διαταραχή αυτο-οργάνωσης. Συγκεκριμένα, το PTSD ή το DSO διαγιγνώσκονται όταν κάθε σχετικό σύμπτωμα λαμβάνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 2. Ενώ το CPTSD διαγιγνώσκεται όταν πληρούνται ταυτόχρονα τα κριτήρια για το PTSD και το DSO.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εσωτερική αξιοπιστία εκτιμήθηκε μέσω του συντελεστή Cronbach’s alpha (α), ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από 0.77 για όλες τις υποκατηγορίες PTSD και DSO, με εξαίρεση τα στοιχεία αποφυγής που ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τα επιθυμητά (α = 0.67). Επίσης, η αξιοπιστία για όλες τις υποκατηγορίες PTSD και DSO ήταν ικανοποιητική, αφού ο συντελεστής Cronbach’s alpha λάμβανε τιμές μεγαλύτερες από 0.79 (Cloitre et al., 2018).

Βιβλιογραφία

Cloitre, M., Shevlin, M., Brewin, C. R., Bisson, J. I., Roberts, N. P., Maercker, A., … & Hyland, P. (2018). The International Trauma Questionnaire: Development of a self‐report measure of ICD‐11 PTSD and complex PTSD. Acta Psychiatrica Scandinavica, 138(6), 536-546.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags:  Διαταραχή του Μετατραυματικού Στρες , Διαταραχή αυτο-οργάνωσης