Πρόγραμμα Συνέντευξης για Δείγμα Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης [ISFSIS-33]

 

Ανάλυση

 

Το δείγμα ερωτηματολογίου για την κοινωνική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο μιας συνέντευξης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί πώς οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους σχέσεις. Αποτελείται από διάφορες ερωτήσεις που εστιάζουν σε ποικίλες πτυχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως η συχνότητα και η ποιότητα των επαφών με άλλους ανθρώπους, οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών, καθώς και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στις κοινωνικές τους σχέσεις.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων που καλύπτουν ποικίλες πτυχές της κοινωνικής ζωής, όπως η συχνότητα των επαφών, η ποιότητα των σχέσεων, οι συναισθηματικές αντιδράσεις και οι στρατηγικές αντιμετώπισης κοινωνικών προκλήσεων, το ερωτηματολόγιο στοχεύει να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για την κοινωνική ευημερία των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την ανάλυση των κοινωνικών δυναμικών και των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες, όπως το κοινωνικό άγχος ή η απομόνωση. Τελικά, το ερωτηματολόγιο χρησιμεύει ως εργαλείο για την αναγνώριση αναγκών και την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων που βελτιώνουν την κοινωνική λειτουργία και ποιότητα ζωής των ατόμων.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο ISFSIS-33 αποτελείται από 33 στοιχεία τα οποία απαντιούνται ως εξής:

Ναι ή όχι

 

Βιβλιογραφία

 

Henderson‚ S. (1980). A development of social psychiatry: the systematic study of social bonds. J Nerv Ment Dis‚ 168(2):63–69.
Henderson‚ S.‚ Byrne‚ D.G.‚ Duncan-Jones‚ P. (1981). Neurosis and the social environment. Sydney‚ Australia: Academic Press.
Henderson‚ A.S.‚ Brown‚ G.W. (1988). Social support: the hypothesis and the evidence. In: Henderson AS‚ Burrows GD‚ eds. Handbook of social psychiatry. Amsterdam: Elsevier‚ 73–85.
Henderson‚ S.‚ Duncan-Jones‚ P.‚ Byrne‚ D.G.‚ Scott‚R. (1980). et al. Measuring social relationships: the Interview Schedule for Social Interaction. Psychological Medicine‚ 10:723–734
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS