Ερωτηματολόγιο Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα[ΔΣΤΧ-120]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα [Inventory of Strengths- Brief ] κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman το 2004 και είναι μία σύντομη μορφή του αρχικού ερωτηματολογίου VIA-IS που είχε κατασκευάσει ο R. McGrath. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο ως αφετηρία τους, ανέπτυξαν αυτό το Ερωτηματολόγιο, ως ένα  όργανο αυτοαναφοράς που αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις του χαρακτήρα. Το VIA-IS παρέχει μια αναπαράσταση των διαστάσεων της δύναμης κάθε χαρακτήρα.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αναπτυχθεί μια ταξινόμηση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα, όπου το καθένα σχετίζεται με μία από τις ακόλουθες έξι ευρύτερες αρετές, τη σοφία και τη γνώση που περιλαμβάνουν τα δυνατά σημεία της δημιουργικότητας, την περιέργεια και την αγάπη για μάθηση, το θάρρος που περιλαμβάνει τη γενναιότητα, την εντιμότητα και την επιμονή, την ανθρωπότητα που περιλαμβάνει την καλοσύνη, την αγάπη και την κοινωνική ευφυΐα, τη δικαιοσύνη που περιλαμβάνει την ηγεσία και την ομαδική εργασία, την εγκράτεια που περιλαμβάνει τη συγχώρεση, τη σεμνότητα και τη σύνεση, και την υπέρβαση που περιλαμβάνει την εκτίμηση την ομορφιά, την ευγνωμοσύνη, την ελπίδα και την πνευματικότητα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό τους περιγράφει η κάθε πρόταση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 120 προτάσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Πολύ σαν εμένα) έως το 5 (Καθόλου σαν εμένα).

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 120 έως 600. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν πιο «αδύναμους» χαρακτήρες.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Δημητριάδου και Σταλίκα και βρίσκεται υπό διαδικασία στάθμισης στα ελληνικά από τους Πεζηρκιανίδη και Σταλίκα. Η εσωτερική συνέπεια ήταν αποδεκτή με συντελεστή Cronbachs alpha 0,78.

Βιβλιογραφία

C. Peterson και M. Seligman. (2004)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Δ. Δημητριάδου και Α. Σταλίκας.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ταξινόμηση