Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για Παιδιά 10-17 Χρονών

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών  [Inventory of Strengths Youth Ages 10-17] κατασκευάστηκε από τους Park και Peterson το 2003. Είναι ένα μέσο αυτοαναφοράς που αξιολογεί αν οι δυνάμεις γενικά έχουν νόημα για τους εφήβους, αν τυπικά αναγνωρίζουν αυτές τις δυνάμεις στο περιβάλλον τους, όπου μπορούν να προσδιορίσουν την ιδιοκτησία πολλών δυνατών σημείων και τι πιστεύουν για την προέλευση και την ανάπτυξη των δυνάμεων. Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογεί τις δυνάμεις του χαρακτήρα που συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη. Όπως είναι η ενδοπροσωπικές και η διαπροσωπικές ικανότητες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό τους περιγράφει η κάθε πρόταση. Το Ερωτηματολόγιο αποτελείται από 198 προτάσεις (7-9 σε κάθε υποκλίμακα), μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Πολύ σαν εμένα) έως το 5 (Καθόλου σαν εμένα). Το ερωτηματολόγιο χρειάζεται περίπου 45 λεπτά για να συμπληρωθεί.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα δεν εξάγει συνολική βαθμολογία, αλλά εξάγει βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα των 7-9 προτάσεων ξεχωριστά, ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος τους κυμαίνεται από 7 έως 45. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτήσεων μετριέται αντίστροφα σε βαθμολογία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Σταλίκα, Χαραλάμπους και Γαλανάκη και βρίσκεται σε διαδικασία στάθμισης. Η εσωτερική συνέπεια ήταν καλή έως εξαιρετική με Cronbachs alpha 0,87( με min=0,69,max=0,95).

Βιβλιογραφία

Park, N., & Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of adolescence29(6), 891-909.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Σταλίκας, Χαραλάμπους και Γαλανάκης.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Δυνάμεις, Έφηβοι