Ανάδειξη και κυριαρχία ταυτότητας [IPD-14]

 

Ανάλυση

Η ανάδειξη και η κυριαρχία της ταυτότητας αποτελούν σημαντικά θέματα στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης και των κοινωνικών επιστημών. Σε μια εποχή που οι πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές είναι συνεχείς και συχνά αναταραχές, η ανάδειξη και η ενίσχυση της ταυτότητας αποτελούν θεμελιώδεις διαδικασίες για την ενίσχυση της αυτο-αναγνώρισης και της αυτο-εκτίμησης ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Η ταυτότητα αναφέρεται στη συλλογική ή ατομική αναγνώριση του εαυτού και στην αίσθηση της συνέχειας και της συνέπειας του “εαυτού” σε διάφορες πτυχές της ζωής, όπως η πολιτισμική καταγωγή, η εθνικότητα, η φυλή, οι προτιμήσεις, οι πεποιθήσεις και οι αξίες. Κάθε άτομο κατασκευάζει την ταυτότητά του μέσα από τις εμπειρίες του, τις κοινωνικές συνθήκες και τον πολιτισμό του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει και εξελίσσεται. Η κυριαρχία της ταυτότητας συνδέεται με την ιδέα της εξουσίας και του ελέγχου επί της ερμηνείας και της αναγνώρισης της ταυτότητας. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί μέσω διαφόρων μηχανισμών και πρακτικών, όπως ο πολιτικός έλεγχος, η προπαγάνδα, η κοινωνική αποκλειστικότητα και η εκμετάλλευση. Η ανάδειξη και η κυριαρχία της ταυτότητας επιδιώκουν την ενδυνάμωση του ατόμου ή της ομάδας, καθώς και τη διατήρηση και προώθηση των πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών που θεωρούνται σημαντικές. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν είναι αμοιβαία αποδεκτή ή ομοιογενής, καθώς μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων και προσώπων που αντιμετωπίζουν διαφορετικές πραγματικότητες και εμπειρίες. Επομένως, η ανάδειξη και η κυριαρχία της ταυτότητας είναι ένα δυναμικό και σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και πρέπει να μελετάται και να κατανοείται σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η ενίσχυση της αυτο-αναγνώρισης και της αυτο-εκτίμησης ατόμων ή ομάδων, καθώς και η διατήρηση και προώθηση των πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών που θεωρούνται σημαντικές. Αυτό συχνά επιδιώκεται μέσω της αναγνώρισης, της ενίσχυσης και της προώθησης συγκεκριμένων πτυχών της ταυτότητας, όπως η πολιτισμική καταγωγή, η εθνικότητα, η φυλή, οι προτιμήσεις, οι πεποιθήσεις και οι αξίες. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι άνθρωποι αναπτύσσουν μια ισχυρότερη αίσθηση ταυτότητας και αυτο-αναγνώρισης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η συνοχή των κοινοτήτων ή των ομάδων στις οποίες ανήκουν. Επιπλέον, η κυριαρχία της ταυτότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη διατήρηση της εξουσίας και του ελέγχου επί των πολιτισμικών ή κοινωνικών πρακτικών και αξιών που θεωρούνται σημαντικές από μια ομάδα ή μια κοινότητα. Συνολικά, ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η ενδυνάμωση του ατόμου ή της ομάδας, καθώς και η διατήρηση και προώθηση των πολιτισμικών και κοινωνικών ταυτοτήτων και αξιών που θεωρούνται σημαντικές από αυτά.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο IPD-14 αποτελείται από 14 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής: Κλίμακα Likert 7 βαθμών με -3 που υποδηλώνει μεγαλύτερη εξέχουσα θέση του συντρόφου (κυριαρχία) και +3 που υποδηλώνει μεγαλύτερη αυτοεξοχή (αυτοκυριαρχία)

Βιβλιογραφία

Kwang‚ T. N. (2012). Finding the “I” in the “we”: Three modes of identity merger in close relationships. University of Texas at Austin ..Doctoral Dissertation

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!