Ερωτηματολόγιο Ταύτισης με το Σχολείο [ISQ-16]

 

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Ταύτισης με το Σχολείο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μελετήσει το βαθμό στον οποίο οι μαθητές αισθάνονται συνδεδεμένοι και ταυτίζονται με το σχολείο τους. Περιλαμβάνει συνήθως σειρά ερωτήσεων που αξιολογούν τις αντιλήψεις, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου μπορούν να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους πολύτιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα και την εμπειρία των μαθητών στο σχολείο.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να προσφέρει έναν τρόπο για την αξιολόγηση του βαθμού σύνδεσης και ταύτισης των μαθητών με το σχολικό τους περιβάλλον. Παρέχει πληροφορίες για το πώς οι μαθητές αισθάνονται και σκέφτονται σχετικά με το σχολείο, καθώς και για το πώς αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους και την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο ISQ-16 αποτελείται από 16 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 με το 1=Συμφωνώ απόλυτα και το 4=Διαφωνώ έντονα.

 

Βιβλιογραφία

bos, h. m. W., Sandfort, T. g. m., de bruyn, e. h., and hakvoort, e. m. (2008). Same sex attraction, social relationships, psychosocial functioning, and school performance in early adolescence. Developmental Psychology, 44(1), 59–68.

finn, J. d. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117–142.
finn, J. d. (1993). School engagement and students at risk (nceS 93470). national center for education

Statistics. retrieved october, 1, 2009, from http://nces.ed.gov/pubs93/93470.pdf.
finn, J. d., and achilles, c. m. (1990). answers and questions about class size: a statewide experiment.

American Educational Research Journal, 27, 557–577.
finn, J. d., boyd-Zaharias, J., fish, r. m., and gerber, S. b. (2007). Project STAR and beyond: Database user’s

guide. heroS, inc. retrieved october 1, 2009, from http://www.heros-inc.org/starusersguide.pdf.
finn, K. v., and frone, m. r. (2003). predictors of aggression at school: the effect of school-related alcohol

use. NASSP Bulletin, 87(636), 38–54.

Kenny, m. e., blustein, d. l., chaves, a., grossman, J. m., and gallagher, l. a. (2003). The role of perceived barriers and relational support in the educational and vocational lives of urban high school students. Journal of Counseling Psychology, 50(2), 142–155.

Kenny, m. e., blustein, d. l., haase, r. f., Jackson, J., and perry, J. c. (2006). Setting the stage: career development and the student engagement process. Journal of Counseling Psychology, 53(2), 272–279.

osborne, J. W., and Walker, c. (2006). Stereotype threat, identification with academics, and withdrawal from school: why the most successful students of color might be most likely to withdraw. Educational Psychology, 26(4), 563–577.

perry, J. c. (2008). School engagement among urban youth of color: criterion pattern effects of vocational exploration and racial identity. Journal of Career Development, 34, 397–422.

Sirin, S. r., and rogers-Sirin, l. (2005). components of school engagement among african american adolescents. Applied Development Science, 9(1), 5–13.

voelkl, K. e. (1996). measuring students’ identification with school. Educational and Psychological Measurement, 56(5), 760–770.

voelkl, K. e. (1997). identification with school. American Journal of Education, 105(3), 294–318.
voelkl, K. e., and frone, m. r. (2000). predictors of substance use at school among high school students.

Journal of Educational Psychology, 92(3), 583–592.
voelkl-finn, K. e., and frone, m. r. (2004). academic performance and cheating: moderating role of school

identification and self-efficacy. Journal of Educational Research, 97(3), 115–122.

Wettersen, K. b., guilmino, a., herrick, c. g., hunter, p. J., Kim, g. y., Jagow, d., beecher, T., faul, K., baker, a. a., rudolph, S. e., ellenbecker, K., and mccormick, J. (2005). predicting educational and vocational attitudes among rural high school students. Journal of Counseling Psychology, 52(4), 658–663.