Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας [JDI-72]

 

Ανάλυση και Στόχος Δείκτη

Ο Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας (Job Descriptive Index [JDI-72]), είναι ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Smith το 1987. Βασίζεται στη θεωρία των Smith, Kendall και Hulin (1969), προκειμένου να ερευνηθεί η εργασιακή ικανοποίηση. Μεταφράστηκε από Αγγλικά στα Ελληνικά από Έλληνα δικηγόρο ενώ για την ερμηνεία των λέξεων και την ακριβή απόδοση της έννοιας εξετάστηκε από Έλληνα καθηγητής ψυχολογίας.

Βασική επιδίωξη της δημιουργίας του Περιγραφικού Δείκτη Εργασίας (JDI), είναι η περιγραφή των συναισθημάτων των εργαζομένων για την εργασία τους με τη χρήση επιθέτων και φράσεων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που τελικά επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση, δηλαδή τη φύση της εργασίας, την ποιότητα του μάνατζμεντ, τη σχέση με τους συναδέλφους, τις δυνατότητες προαγωγής και τον μισθό.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Ο Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας αναπτύσσεται μέσα από 72 ερωτήσεις και μετρά 5 διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης ήτοι τη φύση της εργασίας (work – it self), τις αμοιβές (pay), τις προαγωγές (promotion), την επίβλεψη (supervision) και τους συναδέλφους (coworkers). Κάθε διάσταση αποτελείται από 9 ή 18 επίθετα ή συνοπτικές φράσεις που περιγράφουν διάφορες πτυχές των εργασιακών εμπειριών των ερωτώμενων χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert 3-διαβαθμίσεων με πιθανές αποκρίσεις τις “Ναι, Όχι και Δεν είμαι σίγουρος”.

Στατιστική Ανάλυση

Το σύστημα βαθμολογίας για τον Περιγραφικό Δείκτη Εργασίας έχει ως εξής: «Ν» για την θετική απάντηση που λαμβάνει βαθμολογία 3, «Ο» για αρνητική απάντηση που λαμβάνει βαθμολογία 0 και το «?» για το “Δεν είμαι σίγουρος”, η απάντηση έχει βαθμολογία 1 (Smith et al.,1969). Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων των 72 ερωτημάτων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο σκοπός  της μετάφρασης του Περιγραφικού Δείκτη Εργασίας ήταν η δοκιμή του για αξιοπιστία και εγκυρότητα, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης για την ικανοποίηση από την εργασία (Aziri, 2011). Η αξιοπιστία δείχνει να έχει ικανοποιητικό σε επίπεδο Cronbach’s alpha. Το Cronbach alpha του ελληνικού Περιγραφικού Δείκτη Εργασίας είναι 0,95, δείχνοντας πολύ καλή αξιοπιστία.

Βιβλιογραφία

Tasios, T., & Giannouli, V. (2017). Job descriptive index (JDI): Reliability and validity study in Greece. Archives of Assessment Psychology7(1), 31-61.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Κλίμακα